Ordensregler

Studie- og ordensreglerne for STUK-grundskolen har til formål at sikre de bedste vilkår for elever og ansatte i skolens dagligdag og til at fremme en aktiv indsats i undervisningen, som er funderet i solid faglighed.

Reglerne skal sikre, at skolen er et trygt sted at være, samtidig med at elever og ansatte behandler hinanden med respekt og tolerance. Vi tolererer ikke mobning på skolen, hverken mod elever eller lærere. Ved mobning forstås, at én eller flere systematisk forfølger en anden ved for eksempel ondsindet drilleri, trusler, nedgørelse, bagtaleri eller vold. Mobning er uacceptabelt, både hvis det finder sted på skolens område, og hvis det viser sig via sociale medier i eller uden for skoletiden.

Dette betyder, at:

 • Man skal opføre sig ordentligt og tage hensyn til sine medmennesker i undervisnings‐ og i sociale sammenhænge.
 • Man skal vise ansvarlighed i brugen af skolens bygninger og udendørsarealer, inventar og tekniske udstyr og behandle disse samt de udleverede undervisningsmidler ordentligt. Skolen kan opkræve økonomisk erstatning for forvoldte skader.
 • Man skal opføre sig ordentligt i brugen af computere og internet i skolearbejdet, dvs. ikke downloade, lagre eller distribuere ulovligt eller stødende materiale.
 • Man skal følge skolens rygepolitik, dvs. at brug af tobaksprodukter, snus og e‐cigaretter ikke er tilladt i skoletiden for elever i grundskolen.
 • Der må under ingen omstændigheder medtages, indtages eller formidles alkohol eller euforiserende stoffer i skoletiden. 
 • Alle skal bidrage til, at skolen er pæn og ryddelige, herunder at service og papiraffald o.l. fjernes. •  Man skal opføre sig ordentligt og udvise ansvarlighed, når man i skolesammenhæng i forbindelse med fx ekskursioner eller studierejse er uden for skolens arealer.

Sanktioner

Ved overtrædelse af disse regler, kan skolen efter situationens alvor give en pædagogisk tilrettevisning eller iværksætte sanktioner, som er:

 • Udelukkelse fra konkrete arrangementer eller aktiviteter.
 • Midlertidig udelukkelse fra undervisningen i indtil 10 dage i et skoleår. Udelukkelsen registreres som fravær.
 • Bortvisning fra skolen i særligt graverende tilfælde.

Sanktioner iværksættes efter en forudgående skriftlig advarsel, medmindre der er tale om særligt alvorlige tilfælde. Forældrene orienteres altid i forbindelse med sanktioner.

Registrering af fravær og skriftlige opgaver

I hver lektion registrerer læreren fremmøde/fravær. Læreren registrerer afleverede/ikke afleverede opgaver. Alle former for fravær fra undervisningen medregnes i fraværsstatistikken. Der skelnes ikke mellem forskellige typer af fravær. Registreringerne vil være tilgængelige for den enkelte elev i Lectio. Hvis fraværsprocenten nærmer sig 10 % i et eller flere fag kontaktes forældrene.

En skriftlig besvarelse registreres som ”ikke afleveret”, hvis den ikke er afleveret til den aftalte tid, eller den ikke lever op til de stillede krav, dvs. hvis der ikke er gjort et reelt forsøg på at løse den stillede opgave. Ved sygdom eller anden rimelig årsag kan der indgås aftale med læreren om et senere afleveringstidspunkt. Eleven skal sørge for at få en aftale med læreren inden udløbet af den oprindelige frist.

Hvis antallet af ikke-afleverede opgaver ligger ud over det normale, eller hvis det fører til, at eleven har svært ved at holde sit karakterniveau, gennemgår skolen fraværsmønstret og fraværsbegrundelserne sammen med forældrene.

Aktiv deltagelse i undervisningen

Vi forventer at alle:

 • møder forberedt til undervisningen
 • møder rettidigt til undervisningen
 • er opmærksomme og parate til konstruktivt at deltage i det daglige arbejde
 • samarbejder aktivt med andre elever og lærere og overholder indgåede aftaler, her under computer- og mobilbrug i timerne. Disse bruges udelukkende til faglige formål og efter lærerens anvisning.
 • afleverer opgaver til den aftalte tid

Hvis ikke eleven lever op til disse forventer indkaldes forældrene til en snak om elevens fremtidige tilknytning til skolen

Snyd med skriftlige opgaver

Det opfattes som snyd, hvis en elev helt eller delvis afskriver fra andre opgavebesvarelser, fra kilder uden at angive disse eller hvis eleven lader en anden skrive besvarelsen for sig. Hvis en lærer på baggrund af denne definition konstaterer, at en elev har snydt, indberettes sagen til skolens ledelse. Ved snyd med almindelige opgaver kan skolen sanktionere på følgende måde:

1. gang: Opgaven registreres som ikke afleveret, hvorefter eleven pålægges at skrive en ny opgave. Eleven/forældre varsles mundtligt af klasselæreren og forseelsen noteres.

2. gang: Opgaven registreres som ikke afleveret, hvorefter eleven pålægges at skrive en ny opgave. Eleven får et skriftligt varsel om konsekvenser ved gentagelse af ledelsen.

3. gang: Eleven udskrives fra skolen med mindre anden sanktion iværksættes.

Mobilpolitik - Grundskolen

STUK vil i et samarbejde mellem forældre, elever og ansatte skabe en skole, hvor mobiltelefoner og digitale medier ses som naturlige kommunikationsværktøjer i elevernes hverdag. Vi ønsker at fremme dannelsen af god, fornuftig og tidssvarende mobiltelefonkultur,

STUK vil i et samarbejde mellem forældre, elever og ansatte skabe en skole, hvor mobiltelefoner og digitale medier ses som naturlige kommunikationsværktøjer i elevernes hverdag. Vi ønsker at fremme dannelsen af god, fornuftig og tidssvarende mobiltelefonkultur, hvor vi ser positivt og anerkendende på tilgangen til brugen af mobiltelefoner og de muligheder, disse giver. Man kan ikke underkende mobiltelefonens sociale funktion i nutidens ungdomskultur.

Men - mobiltelefoner må ikke være et forstyrrende element i undervisningen og ligeledes må mobiltelefonen ikke blive en genstand, der har negativ indflydelse på børnenes sociale udvikling.

På STUK tillader vi, at eleverne må medbringe mobiltelefon. Vi er klar over, at mange forældre opfatter mobiltelefonen som en ”livline”, som barnet nemt kan bruge, hvis der sker noget, og den kan også være en nem måde til at få fat i sit barn på. Vi er klar over, at flere elever har brug for deres mobiltelefoner -  enten fordi de er på vej hjem, er alene hjemme et stykke tid før forældrene kommer hjem eller går hjem sammen med andre. Vi anbefaler, at I som forældre taler med jeres barn om mobilbrug - formål, etik og sprog. 

Mobilpolitik i hverdagen

På Mellemtrinnet afleverer eleverne deres telefoner om morgenen og de låses inde i et skab. De får deres mobiltelefoner i dagens sidste frikvarter, så der er mulighed for at kommunikere med forældre. Ellers er mobiltelefonen kun i brug, hvis læreren tillader det.

På 7. årg. afleveres mobiltelefonen som udgangspunkt ved skoledagens start og udleveres igen ved skoledagens afslutning.

Fra 8. – 10. klasse tages der stilling til, hvilken aftale man vil have fra klasse til klasse.
Mobiltelefonen skal i undervisningstiden som udgangspunkt være i tasken og være på lydløs og uden vibration, med mindre den enkelte lærer anviser noget andet. Hvis mobiltelefonen indgår i undervisningen, er det underviseren, der fastsætter reglerne herfor. Ved brug af telefonen i frikvartererne, forventer skolen, at eleverne udviser god opførsel. Det indebærer, at telefonen ikke bruges til at mobbe eller på anden måde genere andre. Det er heller ikke tilladt at fotografere og filme andre personer uden deres vidende og accept.

Elever skal ikke ringe hjem vedr. forhold i skolen uden forudgående aftale med en af skolens ansatte. Sker dette alligevel, forventer vi, at man som forælder altid beder barnet om at ordne det med skolens voksne. Vi kontakter naturligvis forældrene, hvis der opstår situationer eller sygdom, der fordrer jeres indsats.

Ved overtrædelse af skolens mobil-politik afleveres mobiltelefon på skolens kontor, hvor den opbevares til slut på skoledagen. Ved gentagne overtrædelser af skolens mobilpolitik kontaktes forældrene.

STUK kan ikke gøres ansvarlig for ødelagte eller bortkomne mobiltelefoner.

Hvor vi ser positivt og anerkendende på tilgangen til brugen af mobiltelefoner og de muligheder, disse giver. Man kan ikke underkende mobiltelefonens sociale funktion i nutidens ungdomskultur.

Men - mobiltelefoner må ikke være et forstyrrende element i undervisningen og ligeledes må mobiltelefonen ikke blive en genstand, der har negativ indflydelse på børnenes sociale udvikling.

Privacy Policy

Cookies på vores website

Når du klikker videre på vores website, accepterer du dermed vores brug af cookies.

Cookies er en lille tekstfil, som lægges på din computer, når du besøger vores website.

Den er passiv og spreder ikke computervirus eller andre skadelige programmer.

Hvad bruger vi cookies til?

Vi bruger cookies til at gemme visse oplysninger som gør det nemmere at holde styr på valg du har foretaget.

Når du siger OK til vores cookie politik gemmer vi også dette valg i cookien.

Vi gemmer ingen personoplysninger eller andre følsomme data i vores cookies.

Hvad sker der hvis du vælger at slå cookies fra?

Hvis du vælger at slå cookies fra, kan du stadig se tekstsiderne, men der kan være nogle ting, som ikke fungerer mere, fx login.

Sådan slår du cookies fra

Du kan slå cookies fra under Indstillinger i din computer.

Jobsøgning

Informationer om persondata og rettigheder når du søger jop på STUK

Hvis du søger en ledig stilling hos os på STUK, registrerer vi dit navn og din adresse i vores it-system for at kunne besvare din ansøgning. Vi vil hermed informere dig om dine rettigheder og om hvordan vi behandler din ansøgning, og dermed om formålet med at vi registrerer oplysninger om dig. Sådan arbejder vi med din ansøgning Når vi læser din ansøgning, vurderer vi konkret dine kvalifikationer i forhold til stillingen. Et ansættelsesudvalg gennemgår alle ansøgninger når ansøgningsfristen er udløbet, og aftaler hvem vi indbyder til en personlig samtale med udvalget. Det er skolens mål er at besætte den ledige stilling med den ansøger som er bedst kvalificeret. Når vi har besat stillingen, sender vi et skriftligt afslag til de øvrige ansøgere. De ansøgere som har været til samtale, forsøger vi også at kontakte telefonisk. Du har nogle rettigheder i forbindelse med vores behandling af din ansøgning fordi den i meget vidt omfang foregår elektronisk:

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Dine rettigheder er beskrevet i databeskyttelsesforordningens kap. 3.

Antimobbestrategi

På STUK er vi ikke mobbefri! Vores indstilling til emnet er nemlig, at ingen store fællesskaber, hvor børn og unge skal være sammen i en tæt social sammenhæng, kan være helt mobbefri. Der vil altid opstå situationer, hvor relationerne mellem børn og unge kan blive anspændt og dermed forstås som en form for mobning.

Når man skal lære, er det vigtigt at være i et miljø, hvor man føler sig tryg, og derfor skal der være opmærksomhed på, om eleverne trives, både i undervisningen, men også i frikvarterer. Skolen skal være et sted, hvor alle er glade for at være og har gensidig respekt. Det er bl.a. skolens opgave at skabe et sådant miljø, men det er også en opgave for forældrene. At udvise gensidig respekt er noget, man får med fra begge steder.

På skolen arbejder vi løbende med klassens trivsel, og vores holdning er, at når konflikter eller lignende opstår, skal de håndteres så hurtigt som muligt. Nogle situationer er meget tydelige i en klasse, men andre gange kan der foregå meget under de voksnes radar, og her er det vigtigt, at man derhjemme gør skolen og lærerne opmærksomme på, hvis der er problemer.

Mobning og mistrivsel kan komme i mange forskellige forklædninger. Det er derfor vigtigt, at hver enkel situation tages individuelt. Alligevel kan man som skole godt have et fælles værdigrundlag og en hensigtserklæring omkring opførsel og handlinger i forhold til mobning.

 

På STUK er vi enige om:

Vi behandler hinanden med respekt, både i måden vi taler til hinanden off- og online, og i måden vi er sammen på.

Hvis der opstår nogen former for mobning, så fortæller vi hinanden, at der er et problem, så der kan blive gjort noget ved det.

Bliver skolen gjort opmærksom på problemer, vil ledelsen, lærerne, forældre og elever sammen finde en plan til en løsning.

Vi vil forebygge mobning ved at tale pænt til, og om, hinanden – holde en god tone, både når vi taler med hinanden, men også over sociale medier, sms og lignende.

Vi holder øje med, om alle har det godt. Det er et fælles ansvar at hjælpe hinanden og spørge ind til, om alle har det godt.

Elevernes udsagn om, hvordan vi står sammen mod mobning

SÅDAN HJÆLPER VI HINANDEN

Vi er ærlige over for hinanden og siger tingene som de er, med det samme.

Man holder øje med om alle har det godt med hinanden

Det er klassens fælles ansvar at gå hen til en, der sidder alene

Hvis der opstår problemer, tages det op på klassen og løses sammen med en lærer

Man skal tage ansvar for hinanden på de sociale medier og i klassen.

Man skal stå imod mobberne, og skal kunne stå imod gruppepres.

SÅDAN STØTTER LÆRERE OG FORÆLDRE OS

Er opmærksom på, hvordan de forskellige har det.

Give eleverne en chance for selv at løse problemet.

Ikke gør det værre end det er og se problemet fra alle perspektiver.

Hvis et problem opstår, hjælper de os med at finde en god løsning

SÅDAN STYRKER VI FÆLLESSKABET I KLASSEN

Har forståelse og tolerance for hinanden.

Griner med hinanden og ikke ad hinanden.

Støtter op om hinanden.

Man viser omsorg og respekt til alle

Hvis der holdes klassefester, inviteres alle

Man holder fælles arrangementer med klassen.

Trivselsmålinger

STUKs grundskole og 10.klasse har i foråret 2019 gennemført trivselsmåling.

Resultatet af trivselsmålingen kan hentes, ved at trykke på nedenstående link

Trivelsmåling - Foråret 2019

Undervisningsmiljø

Under udarbejdelse - Medio 2020

Seneste nyt

Testing

Det her er en meget smuk nyhed som bare rocker derudaf