underviser

Grundskolen - overbygning

Overbygningen - en gymnasieforberedende skole

Overbygningen er en gymnasieforberedende skole. Undervisningen på STUK er baseret på at forberede den enkelte elev på at kunne tage en ungdomsuddannelse. Det betyder, at den daglige undervisning foregår på et højt niveau for dermed at give eleverne et solidt fagligt fundament. Overbygningen er altså i den forstand en boglig skole.

Overbygningen er en skole, hvor vi vægter ”den faglige skole med det daglige slid”.

Hvad lærer du?

Eleverne øves i at være mere selvhjulpne. Er der noget, man ikke forstår, så forsøger man i første omgang selv at finde ud af det. Det betyder, at der arbejdes med:

  • Respekt for nødvendigheden af at erhverve sig faglige begreber/teori.
  • Informationssøgning.
  • Bevidsthed om det, du ikke forstår.
  • Viljen til at forstå/lære.
  • Brugen af ordbøger.

Vekselvirkning mellem Overbygningens lærere og STX lærere

Eleverne vil i den daglige undervisning opleve at blive undervist af STX-lærere.

Det gælder for alle Overbygningens årgange, at man i forbindelse med den daglige undervisning, i projekter og i forbindelse med specielle brobygningsforløb vil blive undervist af STX-lærere, således at eleverne på den måde oplever, hvilke forskelle og ligheder, der er mellem undervisning foretaget af hhv. en folkeskolelærer og en STX-lærer.

Overbygningen - mere end bare bøger

lab

Fokus på kompetencerne

På STUK har vi fokus på 3 vigtige kompetencer

Studie

En stor del af skolegangen handler om at gå fra ”elev til studerende”. Det betyder, at eleverne øver sig i at være mere selvhjulpne i dagligdagen. De skal have gode studievaner.

Det handler konkret om:

Viljen til at forstå/lære og viljen til at ”yde”.
Bevidsthed om det man ikke forstår.
Respekt for nødvendigheden af at erhverve sig faglige begreber/teori.
Informationssøgning og kritisk forholden sig til data/viden.
Daglig aktiv deltagelse i undervisningen.
God notatteknik og brug af opslagsværker.

Faglige

For hvert fag arbejdes der målrettet med at opnå faglig viden om det, der også skal bruges i forhold til et videre forløb på en ungdomsuddannelse. Derudover arbejdes der med de enkelte fags metoder og de genrekrav, der er en del af fagene på gymnasialt niveau.

Skriftlige

En stor del af en studentereksamen består af skriftlige karakterer.

Eleverne arbejder derfor intensivt med skriftlighed. Der er løbende afleveringer i forskellige relevante fag, men forskellige former for skriveopgaver er også en del af den daglige undervisning og er dermed en naturlig del af timerne.

Der arbejdes med reflekterende skrivning. Den enkelte elev bliver bevidst om styrker og svagheder i deres egne afleveringer med henblik på at kunne være kritisk og konstruktiv i forhold til egne skriftlige produkter.

Taksonomi

Eleverne bevidstgøres i den daglige undervisning om taksonomi – hvilke krav stilles der til en redegørelse, undersøgelse, analyse, diskussion og vurdering. I den forbindelse arbejdes der også med argumentation og hvad det vil sige at lave en faglig argumentation, der rækker videre end ureflekterede ”jeg-mener-holdninger”.

Er stuk og grundskolen noget for dig?

RING PÅ 74 83 20 62

Jeg vil gerne ringes op
Tilmeld dig med det samme