KVALITETSUDVIKLINGSSYSTEM INDSATSOMRÅDER FOR STUK

Kvalitetssystemet for gymnasieafdelingen på STUK er udarbejdet, således at det dækker kravene i lovgivningen, der findes beskrevet i §71 i: ”Lov om de gymnasiale uddannelser” og i §19 og hele kapitel 10 i: ” Bekendtgørelse om de gymnasiale uddannelser”.

Kvalitetssystemet på STUK skal gennem evalueringer, resultatvurderinger og handleplaner dække de nationale mål for uddannelserne som anført i lovgivningen, men naturligvis skal det i høj grad fokusere på STUKs kerneværdier. Formålet med kvalitetssystemet er i høj grad at sikre og udvikle STUK værdigrundlag.

Som det klart fremgår af STUKs værdigrundlag og de fremhævede værdier, lægger STUK både vægt på at optimere faglighed/kundskaber for den enkelte elev, garantere et godt trivselsmiljø og udvikle ansvarlige samfundsborgere i et frit demokrati.

På STUK arbejder vi målrettet med kvaliteten af vores gymnasietilbud gennem en veludviklet evalueringspraksis. STUK er i forhold til gymnasiet en lille skole med ca. 100 elever. STUKs evalueringspraksis er dermed baseret på en kultur, hvor der er fokus på den tætte relation mellem lærer og elev (alle kender alle). Praksis er opsummeret i denne selvevalueringsplan som revideres årligt.

Planen indeholder:

beskrivelser af tre evalueringsniveauer, der fokuserer på den daglige praksis.
fokuspunkter, hvortil der udarbejdes mål, handle og opfølgningsplaner.  

EVALUERINGSNIVEAUER

1. SKOLE

Skolen foretager løbende evalueringer af dagligdagens aktiviteter fx:

skolearrangementer, fællestimer, studieture
undervisningens struktur
årlige indsatsområder
trivsel blandt eleverne

Evalueringerne drøftes løbende i relevante fora – det kan være i bestyrelsen, ledelsesmøder, lærerforsamlingsmøder, teams, elevråd.

2. UNDERVISNINGS

Lærerne foretager løbende evaluering af undervisningen, både den enkeltfaglige og den tværfaglige undervisning. Evalueringen foregår enten via elevernes mundtlige eller skriftlige tilbagemelding. På hvert undervisningshold evalueres der mindst en gang om året – dog typisk lidt oftere. Undervisningsevalueringen sker typisk ved afslutning af et forløb og i slutningen af et undervisningsår. Afhængigt at indholdet for den årlige medarbejderudviklingssamtale (MUS), kan der også forekomme en undervisningsevaluering i forbindelse med denne.

3. ELEV

Det er absolut en væsentlig del af skolens profil og skolens kultur, at der er en tæt relation mellem lærere og elever. I de to teams og på lærerforsamlingsmøder bliver er der dermed fokus på den enkelte elev.

Elevernes faglige progression bliver løbende evalueret og støttet på to måder:

Summativ evaluering

Der gives standpunktskarakter to gange i løbet af året (typisk i november og februar), dertil kommer årskarakter ved årets afslutning. I forbindelse med afgivelse af standpunktskarakter mødes lærerne for at diskutere evt. udfordringer.

På UVM’s hjemmeside kan man finde officielle data vedr. karaktergennemsnit, overgangsfrekvens, elevtrivsel og frafaldstal.

Formativ evaluering

De to teams for hhv. 1. og 2. årg. arbejder målrettet med den formative evaluering, således at den enkeltes elev undervejs får hjælp til at forbedre sine faglige, sociale og personlige kompetencer. Hvert kvartal mødes relevante lærere for at evaluere elevernes faglige, sociale og personlige niveau.

FOKUSPUNKTER OG HANDLEPLANER

Fokus 2020-2021: Trivsel og faglighed for elever på kollegiet

Kommer ultimo 2020

 

Fokus 2020-2021: Elevtyper på STUK

Kommer ultimo 2020

 

Fokus 2019-2020: Fremme af elevernes uddannelses- og karriererefleksioner.

Ser nærmere her

 

Fokus 2018-2019: Overgang fra 10. årg. til gymnasiet.

Ser nærmere her

Seneste nyt

Opstart efter Sommerferien

Starter den 9. august kl. 9.00 efter sommerferien og at Grundskolen (mellemtrinnet og overbygningen) starter den 10. august kl. 9.00