Studieregler

STUK forventer, at eleverne deltager aktivt i undervisningen: møder op til undervisningen, møder til tiden, afleverer de skriftlige opgaver rettidigt, deltager i terminsprøver, årsprøver og lign. samt i fællesarrangementer, ekskursioner, og anden undervisning uden for huset.

Lærerne registrerer den enkelte elevs deltagelse.

Fravær

Alle former for fravær medregnes som fravær. Derfor er det vigtigt, at skolen holdes orienteret om årsagen til evt. fravær, telefonisk eller skriftligt.

Der kan ske godskrivning af fravær af følgende årsager:

Deltagelse i skolens udadvendte aktiviteter
Indkaldelse til session.
Fremmøde som vidne i retssager.
Lignende tilfælde efter rektors konkrete vurdering.

Ved længere tids fravær kan STUK forlange en lægeerklæring. Udgiften hertil afholdes af eleven. Ved fravær længere end 3 uger kan der etableres sygeundervisning.

Hvis STUK skønner, at der er tvivl om årsagen til elevens fravær eller fraværet og manglende aflevering af opgaver er for omfattende, bliver eleven indkaldt til samtale med rektor, der kan tildele en mundtlig advarsel. Hvis eleven fortsat ikke overholder studiereglerne, gives en skriftlig advarsel. Hvis eleven ikke er myndig, skal hjemmet orienteres om samtalen, henholdsvis kvittere for advarslen.

Snyd

Hvis der konstateres snyd med skriftlige opgaver (afskrift/kopi fra fx nettet), tildeles en skriftlig advarsel. I gentagelsestilfælde sker der henvisning til at aflægge prøve i alle fag på det pågældende klassetrin og i sidste ende bortvisning. Hvis der opstår formodning om snyd med skriftlige opgaver, indkaldes eleven til samtale med rektor. Hvis eleven ikke er myndig, indkaldes endvidere indehaveren af forældremyndigheden. I samtalens løb afdækkes, om der har været tale om snyd; i givet fald tildeles skriftlig advarsel og i gentagelsestilfælde som beskrevet ovenfor. Opgaven, som der er snydt med, skal genskrives under kontrollerede former.

Sanktioner

Hvis en elev ikke overholder studiereglerne og ordensreglerne, kan rektor efter en konkret vurdering iværksætte følgende sanktioner:

udelukkelse fra konkrete arrangementer
midlertidig udelukkelse fra undervisningen i indtil 10 dage (som registreres som fravær)
henvisning til at aflægge prøve i alle fag på det pågældende klassetrin
fortabelse af retten til at blive indstillet til prøve
bortvisning i særligt graverende tilfælde

Forekommer der fravær og manglende aflevering af opgaver, skal studenterkurset også vurdere, om eleven er studieaktiv iht. til SU-reglerne. Eleven mister retten til SU, hvis han/hun ikke er studieaktiv.

Oprykning

Elevens tilstrækkelige udbytte af undervisningen er forudsætningen for oprykningen til næste klassetrin. Derfor skal STUK ved skoleårets afslutning vurdere den enkelte elevs standpunkt.

En elev har krav på oprykning, når han/hun har et karaktergennemsnit på 2,0 eller derover. STUK kan nægte en elev oprykning, hvis han/hun har et gennemsnit under 2,0. Eleven kan anmode om at gå året om; men har ikke krav herpå. Rektor træffer den endelige afgørelse om oprykningen m.m., efter eleven har haft lejlighed til at udtale sig.

Hvis det i løbet af et skoleår bliver konstateret, at en elev ikke er studieegnet, indkaldes eleven samt evt. forældremyndighedens indehaver til en drøftelse af elevens fortsatte skolegang på studenterkurset.

Klageret

Klager over iværksatte sanktioner eller nægtelse af oprykning skal indgives til Undervisningsministeriet inden 2 uger efter afgørelsen er meddelt. De indgives skriftligt til rektor. Klager har ikke opsættende virkning.

I øvrigt gælder Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser.

 

Udkastet er godkendt af Pædagogisk Råd i maj 2005.
Hørt og godkendt af elevrådet d. 16. august 2005
Godkendt i bestyrelsen dec. 2005.

Justeret pga. ny karakterskala juni 2008.

 

Ordensregler

Eleverne på STUK skal udvise en adfærd, der er præget af tolerance, gensidig hensyntagen, hjælpsomhed og respekt for kammerater, ansatte og studenterkursets gæster.

Alle elever er ansvarlige for de faciliteter, der er stillet til deres rådighed, som f. eks. bøger, instrumenter, edb-udstyr, bygninger, lokaler, inventaret og det opstillede brandslukningsmateriel. Bliver noget ødelagt, skal det erstattes, evt. gennem depositum eller forsikring.

Alle elever har lige adgang til skolens faciliteter og de skal medvirke til, at der er ryddeligt og ordentligt på studenterkursets område. Alle skal bidrage til, at både det fysiske og psykiske undervisningsmiljø fungerer bedst muligt.

Besiddelse eller indtagelse af enhver art af euforiserende stoffer er forbudt.

Besiddelse eller indtagelse af alkohol er ikke tilladt. Ved særlige arrangementer kan der efter tilladelse fra rektor udskænkes vin, øl og lignende.

STUKs bygninger er røgfri. Ved særlige arrangementer kan der efter tilladelse fra rektor dispenseres herfor.

Enhver form for hærværk, graffiti eller anden beskadigelse af STUKs ejendom er forbudt.

Enhver form for mobning eller adfærd, der er til skade for andre, er forbudt.

På studieture og ekskursioner gælder særlige regler, der udleveres inden eleverne tager af sted. I laboratorierne gælder særlige regler. 

Eleverne skal følge anvisninger og henstillinger fra STUKs ansatte.

Overtrædelse af ordensreglerne kan i alvorligere tilfælde eller ved gentagelse medføre udelukkelse fra undervisningen, bortvisning i et antal dage eller for bestandig. Ordensreglerne håndhæves af rektor efter en konkret vurdering og i henhold til gældende lovgivning.

 

Studenterkurset, maj 2005

 

Kontakt os

  • STUK - SØNDERJYLLANDS GYMNASIE, GRUNDSKOLE OG KOSTSKOLE
  • Vestergade 8
    6520 Toftlund
    CVR: 17119087

  • Tlf: 74 83 20 62
  • Email: stuk@stuk.dk
 

Sociale links