Ordensregler

Studie- og ordensreglerne for STUK-grundskolen har til formål at sikre de bedste vilkår for elever og ansatte i skolens dagligdag og til at fremme en aktiv indsats i undervisningen, som er funderet i solid faglighed.

Reglerne skal sikre, at skolen er et trygt sted at være, samtidig med at elever og ansatte behandler hinanden med respekt og tolerance. Vi tolererer ikke mobning på skolen, hverken mod elever eller lærere. Ved mobning forstås, at én eller flere systematisk forfølger en anden ved for eksempel ondsindet drilleri, trusler, nedgørelse, bagtaleri eller vold. Mobning er uacceptabelt, både hvis det finder sted på skolens område, og hvis det viser sig via sociale medier i eller uden for skoletiden.

Dette betyder, at:

• Man skal opføre sig ordentligt og tage hensyn til sine medmennesker i undervisnings‐ og i sociale sammenhænge.

• Man skal vise ansvarlighed i brugen af skolens bygninger og udendørsarealer, inventar og tekniske udstyr og behandle disse samt de udleverede undervisningsmidler ordentligt. Skolen kan opkræve økonomisk erstatning for forvoldte skader.

• Man skal opføre sig ordentligt i brugen af computere og internet i skolearbejdet, dvs. ikke downloade, lagre eller distribuere ulovligt eller stødende materiale.

• Man skal følge skolens rygepolitik, dvs. at brug af tobaksprodukter, snus og e‐cigaretter ikke er tilladt i skoletiden for elever i grundskolen.

• Der må under ingen omstændigheder medtages, indtages eller formidles alkohol eller euforiserende stoffer i skoletiden.  

• Alle skal bidrage til, at skolen er pæn og ryddelige, herunder at service og papiraffald o.l. fjernes. •  Man skal opføre sig ordentligt og udvise ansvarlighed, når man i skolesammenhæng i forbindelse med fx ekskursioner eller studierejse er uden for skolens arealer.

 

Sanktioner

Ved overtrædelse af disse regler, kan skolen efter situationens alvor give en pædagogisk tilrettevisning eller iværksætte sanktioner, som er:

• Udelukkelse fra konkrete arrangementer eller aktiviteter.

• Midlertidig udelukkelse fra undervisningen i indtil 10 dage i et skoleår. Udelukkelsen registreres som fravær. 

• Bortvisning fra skolen i særligt graverende tilfælde.

Sanktioner iværksættes efter en forudgående skriftlig advarsel, medmindre der er tale om særligt alvorlige tilfælde. Forældrene orienteres altid i forbindelse med sanktioner.

 

Aktiv deltagelse i undervisningen

Vi forventer at alle:

• møder forberedt til undervisningen

• møder rettidigt til undervisningen

• er opmærksomme og parate til konstruktivt at deltage i det daglige arbejde

• samarbejder aktivt med andre elever og lærere og overholder indgåede aftaler, her under computer- og mobilbrug i timerne. Disse bruges udelukkende til faglige formål og efter lærerens anvisning.

• afleverer opgaver til den aftalte tid

Hvis ikke eleven lever op til disse forventer indkaldes forældrene til en snak om elevens fremtidige tilknytning til skolen.

 

Registrering af fravær og skriftlige opgaver

I hver lektion registrerer læreren fremmøde/fravær. Læreren registrerer afleverede/ikke afleverede opgaver. Alle former for fravær fra undervisningen medregnes i fraværsstatistikken. Der skelnes ikke mellem forskellige typer af fravær. Registreringerne vil være tilgængelige for den enkelte elev i Lectio. Hvis fraværsprocenten nærmer sig 10 % i et eller flere fag kontaktes forældrene.

 

En skriftlig besvarelse registreres som ”ikke afleveret”, hvis den ikke er afleveret til den aftalte tid, eller den ikke lever op til de stillede krav, dvs. hvis der ikke er gjort et reelt forsøg på at løse den stillede opgave. Ved sygdom eller anden rimelig årsag kan der indgås aftale med læreren om et senere afleveringstidspunkt. Eleven skal sørge for at få en aftale med læreren inden udløbet af den oprindelige frist.

Hvis antallet af ikke-afleverede opgaver ligger ud over det normale, eller hvis det fører til, at eleven har svært ved at holde sit karakterniveau, gennemgår skolen fraværsmønstret og fraværsbegrundelserne sammen med forældrene.

 

Snyd med skriftlige opgaver

Det opfattes som snyd, hvis en elev helt eller delvis afskriver fra andre opgavebesvarelser, fra kilder uden at angive disse eller hvis eleven lader en anden skrive besvarelsen for sig. Hvis en lærer på baggrund af denne definition konstaterer, at en elev har snydt, indberettes sagen til skolens ledelse. Ved snyd med almindelige opgaver kan skolen sanktionere på følgende måde:

1. gang: Opgaven registreres som ikke afleveret, hvorefter eleven pålægges at skrive en ny opgave. Eleven/forældre varsles mundtligt af klasselæreren og forseelsen noteres.

2. gang: Opgaven registreres som ikke afleveret, hvorefter eleven pålægges at skrive en ny opgave. Eleven får et skriftligt varsel om konsekvenser ved gentagelse af ledelsen.

3. gang: Eleven udskrives fra skolen med mindre anden sanktion iværksættes.

Kontakt os

  • STUK - SØNDERJYLLANDS GYMNASIE, GRUNDSKOLE OG KOSTSKOLE
  • Vestergade 8
    6520 Toftlund
    CVR: 17119087

  • Tlf: 74 83 20 62
  • Email: stuk@stuk.dk
 

Sociale links