Selvevaluering

Studenterkurset og Kostskolen i Sønderjylland har valgt selvevalueringsmodellen, ud fra et ønske om at bruge selvevalueringen som en del af en pædagogisk udviklingsstrategi.

Der er nedsat en styregruppe bestående af Jette Jeppesen, Kerstin Wolf og Morten Hansen Thorndal, der er valgt til at varetage selvevalueringen.

Udgangspunktet for skolens selvevaluering er den godkendte model, der er udarbejdet af Danmarks Privatskoleforening med tilhørende evalueringsvejledning og værktøj.

Skolens Profil

Grundskolen og 10.klasse

Værdigrundlag

På STUK tænkes vejen fra elev til studerende helt fra 4. klasse til studenterhuen. Vi ved altså, at eleverne tilbringer mange vigtige år hos os, og derfor skal STUK være et fagligt solidt tilbud, men også et sted, der vægter et rart læringsmiljø.

De kommende generationer bliver ældre og ældre, og derfor skal de også forberedes på et langt og godt liv. Vi mener derfor, at vores elever skal føle sig udfordret fagligt, men også lære at indgå i sociale sammenhænge, så de kan løse alle de forskellige opgaver, som de kommer til at stå over for. Ydermere bruger vi tid på den almene dannelse i dagligdagens undervisning. Vi har fokus på, vigtigheden af en tryg og struktureret hverdag, når man skal vokse både fagligt og socialt.

Skolens samlede elevantal: 245

Skolens antal lærere: 47

Undervisning på følgende klassetrin: 4.-10. klasse

Prøver i 9.klasse: Skolen følger FP 9 i alle fag.

Prøver i 10.klasse: 10.GYM følger FP 10 i hele fagrækken. 10. Cambridge tager FP10 i dansk og tysk - derudover følgende fag efter Cambridge IGCSE: English, Global Perspective, Mathematics, Science, History.

Slutmål: Der arbejdes efter de UVM´s slutmål suppleret med ekstra gymnasieforberedende mål i udvalgte fag.

Handleplan: Skolens profil evalueres hvert år i maj/juni (dog med undtagelse af elevtal, der evalueres d. 5/9 hvert år)

overbygninge elever

Grundskolen

Elevens faglige standpunkt og generelle udbytte af undervisningen Grundskolen

Samarbejde mellem lærer, elev og forældre

Fokuspunkt

Der er fokus på samarbejdet mellem elev, lærer og forældre i bestræbelserne på at skabe det rette miljø for, at den enkelte elev kan udnytte sit potentiale.

Status

Der afholdes en forældreaften (august) og to skole-hjem-samtaler (efterår og forår).

Herudover gennemføres der løbende andre arrangementer, som forældre kan deltage i.

Mht. lektielæsning forsøger vi at forventningsafstemme hhv. lærerens, forældrenes og elevens rolle.

Mål for evalueringsområde

Forældresamarbejdet ønskes styrket for så vidt angår forældrenes tilknytning til STUK som skole.

Handleplan for evalueringsområde

Der gennemføres flere arrangementer, hvor forældre involveres i skolelivet fx flere aftensarrangementer, Stafet for Livet.

Næste evaluering

Efteråret 2024

Elevens faglige standpunkt og generelle udbytte af undervisningen Grundskolen

Den enkelte elevs udviklingspotentiale

Fokuspunkt

Der er fokus på den enkelte elev og den enkelte elevs udviklingspotentiale både fagligt, socialt og personligt.

Status

Den enkelte elev udvikles fagligt, socialt og personligt, men der skal fortsat skabes yderligere klarhed.

Mål for evalueringsområde

At der skabes klarhed og bevidsthed om, hvordan vi arbejder med den enkelte elevs udvikling i forhold bl.a. ansvarsbevidsthed

Handleplan for evalueringsområde

Selvevalueringsgruppen udarbejder diskussionspunkter til fag- og årgangsteam vedr. hvordan vi på STUK arbejder med den enkelte elevs udvikling.

Næste evaluering

Efterår 2024

Undervisningens mål, tilrettelæggelse og gennemførelse grundskolen

Gymnasieforberedende undervisning – hvordan (generelt og fagligt)

Fokuspunkt

Fokuspunktet er at undervisningen er/skal være gymnasieforberedende.

Status

Status er at det fortsat sikres, at undervisningen reelt er gymnasieforberedende.

Mål for evalueringsområde

Målet er at der fortsat skabes klarhed/italesættelse af den gymnasieforberedende undervisning

Handleplan for evalueringsområde

Fag-faglig sparring mellem lærere på STX og Grundskole.

Intern brobygning på 8 og 9 årg.

Bevidstgørelse om studieteknikker, faglighed og arbejdsrytme på Grundskolen.

Næste evaluering

Efterår 2024

Undervisningens mål, tilrettelæggelse og gennemførels Grundskolen

Afvekslende undervisning

Fokuspunkt

At sikre eleverne en afvekslende skoledag

Status

Gennem forskellige aktiviteter i timerne møder eleverne en afvekslende hverdag.

Mål for evalueringsområde

Målet er, at der skabes klarhed over, hvordan undervisningen og hverdagen afveksles, og hvordan eleverne oplever dette.

Handleplan for evalueringsområde

Der iværksættes en undersøgelse blandt eleverne og lærerne, der skal konkretisere, hvilken afveksling de oplever, og hvilken effekt det har på elevernes læring og skoleglæde.

Næste evaluering

Efterår 2024

Frihed og folkestyre Grundskolen

Kendskab til det formelle demokrati og mulighederne for politisk indflydelse 

Fokuspunkt

Elever har kendskab til det formelle demokrati på flere niveauer og har beskæftiget sig med mulighederne for politisk indflydelse og politisk meningsdannelse.

Status

Der er til stadighed fokus på, hvordan man som skole kan styrke elevernes mulighed for at indgå i et samfund på demokratisk vis.

Mål for evalueringsområde

Kendskab til det danske demokrati og dets udfordringer.

Handleplan for evalueringsområde

Det bestræbes at alle elever besøger en demokratisk institution - byråd eller folketing.

Eleverne deltager for så vidt muligt i SKOLEVALG

Alle eleverne bliver undervist i forskellige demokratiformer, den parlamentariske styringskæde, Grundloven og dens tilblivelse, kildekritik.

Etablering af elevråd

Næste evaluering

Efteråret 2024

Frihed og folkestyre Grundskolen

Den demokratiske samtale

Fokuspunkt

Udgangspunktet for demokratiet er samtalen og anerkendelse og respekten for andre synspunkter - der er i den forbindelse fokus på elevens personlige kompetence i form af evnen til at samtale, argumentere og respektere.

Status

Der er til stadighed fokus på, hvordan STUK kan styrke elevernes personlige kompetencer på dette område.

Mål for evalueringsområde

Målet er at give eleverne en viden om, at demokrati OGSÅ handler om den daglige samtale og det daglige samarbejde.

Handleplan for evalueringsområde

Der er fokus på gode samarbejdsrelationer, den respektfulde samtale. Dette er primært knyttet til den daglige undervisning og i arbejdet på at sikre et godt undervisningsmiljø.

Elevundersøgelse om den ligeværdige samtale.

Næste evaluering

Foråret 2024

Frihed og folkestyre Grundskolen

Køn og ligestilling

Fokuspunkt

Hvordan vil vi sikre, at eleverne får viden om og forholder sig til ”køn og ligestillling”

Status

Vi undersøger eksisterende praksis

Mål for evalueringsområde

At skolen er bevidste om, hvordan der undervises i ”køn og ligestilling”

Handleplan for evalueringsområde

Inddragelse af relevante teams.

Næste evaluering

Foråret 2024

Frihed og folkestyre Grundskolen

Menneskerettigheder

Fokuspunkt

Eleverne skal have kendskab til grundlæggende menneskerettigheder

Status

Emnet ”Menneskerettigheder” er omdrejningspunktet for et internt forløb i samfundsfag og historie på 9. årg. Her fokuseres der på menneskerettighedernes tilblivelse, opretholdelse og overtrædelser.'

Mål for evalueringsområde

Kontinuerlig evaluering af forløbet

Handleplan for evalueringsområde

Forløbet forberedes, gennemføres og evalueres i relevante teams.

Næste evaluering

Foråret 2024

Elevens videre forløb i uddannelsessystemet grundskolen

Samarbejde med UU

Fokuspunkt

Eleverne er bevidste om processer i forhold til uddannelsesvalg og optagelse herpå.

Status

Vi følger eksisterende lovgivning på området

Eleverne deltager i introuger på 8. årg. og brobygning på 10. årg. Samtidig deltager vi i UU’s kursustilbud for så vidt det er relevant, og 9. og 10. årg. deltager i den årlige uddannelsesmesse.

UU involveres ved elever på et karaktergennemsnit på under 5 – bl.a. i forbindelse med skole-hjem-samtaler.

Mål for evalueringsområde

At eleverne opnår øget bevidsthed om fremtidigt uddannelsesvalg og hvad der kræves for at opnå dette.

Handleplan for evalueringsområde

Vi efterlever allerede eksisterende planer

Næste evaluering

Foråret 2024

Elevens videre forløb i uddannelsessystemet grundskolen

Intern undervisning/vejledning vedr. muligheder

Fokuspunkt

Der udarbejdes en plan for undervisningen i diverse uddannelsesvalg. Denne undervisning varetages internt.

Status

Med udgangspunkt i platformen MinUddannelse vejledes eleverne med henblik på at skabe klarhed over, hvilke muligheder de har.

Eleverne udfylder deres portfolio på MinUddannelse

Mål for evalueringsområde

At den interne undervisning fungerer optimalt, så alle elever får den samme tilstrækkelige information i forhold til at vælge uddannelse.

Handleplan for evalueringsområde

At lærerne fortsat er bevidste om, hvilke materialer, der findes på området og hvilke retningslinjer, der skal følges/overholdes.

Opgaven systematiseres.

Næste evaluering

Efteråret 2024

Elevens videre forløb i uddannelsessystemet grundskolen

Intern brobygning

Fokuspunkt

Der er fokus på vores interne brobygning. Da vi er en gymnasieforberedende skole, afholdes der på 9 årg. et internt brobygningsforløb, hvor gymnasielærer tilknyttes enkelte klasser i enkelte moduler. På 10. årg. et forløb, hvor eleverne i samarbejde med vores 1. årg. STX-elever får en fornemmelse af det 2. årige STX.

Status

Begge forløb kan optimeres. Der er stor fokus på, hvordan vi gør det bedre - også i forhold til at der bør bruges lidt mere ressourcer på specielt forløbet på 9. årg.

Mål for evalueringsområde

Målet er øget bevidsthed om mulighederne ved den 2. årige STX på STUK og et øget samarbejde på tværs af afdelinger.

Handleplan for evalueringsområde

Alle tiltag evalueres løbende. Opsamling primo 2021 med henblik på at lave en detaljeret handlingsplan for den interne brobygning

Næste evaluering

Foråret 2024

Elevens alsidige personlige udvikling grundskolen

Elevens almene dannelse

Fokuspunkt

Der er fokus på at operationalisere begrebet med henblik på at fastsætte målbare størrelser for hvordan målsætningen kan implementeres på STUK.

Status

Der skal skabes klarhed.

Mål for evalueringsområde

Alle ansatte på Overbygning er bevidste om, hvordan skolen som helhed og den enkelte lærer i deres respektive fag kan være med til at sikre målsætningen.

Handleplan for evalueringsområde

Fokus på området i forbindelse med fx fællesmøder, diverse teammøder med henblik på at få formuleret hvordan vi arbejder med den almene dannelse.

Næste evaluering

Efterår 2024

Elevens alsidige personlige dannelse grundskolen

Elevens innovative dannelse

Fokuspunkt

Der er fokus på at operationalisere begrebet med henblik på at fastsætte målbare størrelser for hvordan målsætningen kan implementeres på STUK.

Status

Der skal skabes klarhed.

Mål for evalueringsområde

Alle ansatte på Overbygning er bevidste om, hvordan skolen som helhed og den enkelte lærer i deres respektive fag kan være med til at sikre målsætningen

Handleplan for evalueringsområde

Fokus på området i forbindelse med fx fællesmøder, diverse teammøder med henblik på at få formuleret hvordan vi arbejder med den innovative dannelse.

Næste evaluering

Efterår 2024

Elevens alsidige personlige dannelse grundskolen

Elevens digitale dannelse

Fokuspunkt

Der er fokus på at operationalisere begrebet med henblik på at fastsætte målbare størrelser for hvordan målsætningen kan implementeres på STUK.

Status

Der skal skabes klarhed

Mål for evalueringsområde

Alle ansatte på Overbygning er bevidste om, hvordan skolen som helhed og den enkelte lærer i deres respektive fag kan være med til at sikre målsætningen.

Handleplan for evalueringsområde

Fokus på området i forbindelse med fx fællesmøder, diverse teammøder med henblik på at få formuleret hvordan vi arbejder med den digitale dannelse.

Næste evaluering

Efterår 2024

Elevens alsidige personlige dannelse Grundskolen

Elevens udvikling af sociale og personlige kompetencer

Fokuspunkt

Der er fokus på at operationalisere begrebet med henblik på at fastsætte målbare størrelser for hvordan målsætningen kan implementeres på STUK.

Status

Der skal skabes yderligere klarhed.

Mål for evalueringsområde

Alle ansatte på Overbygning er bevidste om, hvordan skolen som helhed og den enkelte lærer i deres respektive fag kan være med til at sikre målsætningen.

Handleplan for evalueringsområde

Fokus på området i forbindelse med fx fællesmøder, diverse teammøder med henblik på at få formuleret hvordan vi arbejder med de sociale og personlige kompetencer.

Næste evaluering

Foråret 2024

10. ÅRG på gymnasiet Grundskolen

hvordan integreres de i et gymnasiemiljø via intern brobygning?

Fokuspunkt

Fokus på om elever på 10. årg. integreres på vores gymnasie – både fagligt og socialt.

Mål for evalueringsområde

At elever på 10. årg. føler at de er en del af gymnasiet med ekstra fokus på deltagelsen i elevrådet.

At 70 % fortsætter på vores STX.

Handleplan for evalueringsområde

Der er i skoleåret 2020-21 iværksat flere initiativer såsom

  • Fortsat deltagelse i sociale arrangementer
  • Fortsat deltagelse i undervisningsrelaterede aktiviteter
  • Brobygning på 3 dage
  • 10 årg’s deltagelse i elevrådet

Næste evaluering

Foråret 2024

Udvikling og evaluering af gymnasieforberedende 10. klasse Grundskolen

hvordan sikres de gymnasieforberedende elementer?

Fokuspunkt

10. årg. skal være gymnasieforberedende i forhold til at eleverne skal opnå faglige, sociale og personlige kompetencer.

At give eleverne en anderledes faglig oplevelse

Status

Der arbejdes lige nu med et nyt 10. klasses koncept, hvor ovennævnte fokuspunkt er en central del af planlægningen.

Mål for evalueringsområde

At vi internt og eksternt har en skarp profil i forhold til en gymnasieforberedende 10. årg.

En hjemmeside, der beskriver STUK’s koncept for 10. årg. på Grundskolen.

Handleplan for evalueringsområde

Efterårets arbejde med hjemmeside og time- fagfordeling

Næste evaluering

Efterår 2024

Overgang fra 9 til 10’ende årg. Grundskolen

Fokuspunkt

At få flere til at fortsætte på 10. årg.

Status

For få fortsætter

Mål for evalueringsområde

At få flere til at fortsætte

Handleplan for evalueringsområde

Forventningsafstemning – hvad søger eleverne.

Bevidsthed hos ansatte om STUK’s 10’ende klasses tilbud.

Små brobygningsforløb for 9. årg.

Næste evaluering

Foråret 2024

Kvalitetssikring af undervisning grundskolen

Generelt

Fokuspunkt

Fokus på Grundskolen som en gymnasieforberedende overbygningsskole.

Status

Den gymnasieforberedende profil kan gøres mere tydelig og skarpere.

Mål for evalueringsområde

Alle ansatte på Grundskolen er bevidste om, hvordan skolen som helhed og den enkelte lærer i deres respektive fag leverer gymnasieforberedende undervisning.

Handleplan for evalueringsområde

Ledelsen genskriver dokument om en gymnasieforberedende grundskole.

Hvad menes der med: Studieteknikker, arbejdsrytme og faglighed.

Næste evaluering

Efteråret 2024

Kvalitetssikring af undervisning grundskolen

Den enkelte lærer

Fokuspunkt

Der er fokus på den enkelte lærers evaluering af egen undervisning.

Efteruddannelsesstrategi med det formål at styrke og målrette Grundskolens efteruddannelse.

Status

Brugen af evaluering styrkes og forbedres.

Mål for evalueringsområde

Bedre undervisning

Mere fokus på strategisk brug af efteruddannelse.

Handleplan for evalueringsområde

Undersøgelse af, hvordan den enkelte lærere evaluere bedst.

Udarbejdelse af efteruddannelsesstrategi

Næste evaluering

Forår 2024

Kvalitetssikring af undervisning grundskolen

Lærersamarbejde

Fokuspunkt

Fokus på samarbejde og vidensdeling.

Status

Der er mulighed for at styrke samarbejdet internt på Grundskolen og mellem Grundskole-lærere og STX-lærere.

Mål for evalueringsområde

At styrke det relevante samarbejde.

Handleplan for evalueringsområde

I forbindelse med udarbejdelse af arbejdsplaner overvejes hvert år muligheden for et samarbejde mellem OVB-lærere og STX-lærere.

Der er etableret fagteams og årgangsteams med henblik på sparring og vidensdeling. Ledelsen bestræber sig på at deltage i nogle af disse møder med henblik på at diskutere mere overordnede tiltag.

Næste evaluering

Foråret 2024

Kvalitetssikring af undervisning - grundskolen

Lærer – Ledelse

Fokuspunkt

Der er fokus på ledelsens overordnede pædagogiske ansvar.

Status

Ledelsen er en naturlig del af de daglige pædagogiske og didaktiske diskussioner og overvejelser

Mål for evalueringsområde

Der er yderligere fokus på, at ledelsen kender til hverdagens pædagogiske og didaktiske udfordringer og at ledelsen i samarbejde med lærerne får opstillet og implementeret overordnede pædagogiske pejlemærker.

Større tydelighed i forhold til den fremtidige pædagogiske udvikling.

Handleplan for evalueringsområde

Hvert andet år observerer ledelsen en eller flere undervisningstimer ved den enkelte lærer.

Ledelsen deltager aktivt i den daglige undervisning, i kortere projektperioder eller lignende.

Gennem den årlige MUS vil der hvert år være fokus på den enkelte lærers kompetencer - både hvad angår det rent undervisningsmæssige og hvad angår andre ting, der med stor relevant kan anvendes i dagligdagen på STUK.

Næste evaluering

Foråret 2024

Specialundervisning Grundskolen

På STUKs Grundskole har vi ikke specialundervisning i "traditionel forstand". Der er ikke afsat ekstra ressourcer til specielle forløb for elever med behov herfor. Udgangspunktet er en gymnasieforberedende grundskole, hvor målgruppen er elever, der som oftest fortsætter på en ungdomsuddannelse (typisk stx, hhx, htx eller hf).

Samtidig skal det understreges, at vi i høj grad er inkluderende i den forstand, at vi på STUK  har en gruppe af elever, der har haft svært ved at falde til på en "almindelig grundskole". Der kan være tale om elever, der er blevet mobbet, elever, der har små sociale udfordringer osv. På STUK finder de den ro og tryghed, der er nødvendig for dem - dog inden for den ramme, som den daglige almindelige undervisning giver.

Dansk som andetsprog Grundskolen

På Overbygningen er "Dansk som 2. sprog" ikke specielt prioriteret. Pga. skolens beliggenhed er antallet af elever, der har dansk som 2. sprog ikke i sig selv en udfordring, der kan mærkes i den daglige undervisning.

På Overbygningen har vi en gruppe af elever, der kommer fra Holland og enkelte elever, der tilhører en etnisk minoritet. For alle er det kendetegnet, at deres danskkundskaber er så gode - både på skrift og i tale, at det ikke er nødvendigt at fokusere på det i nævneværdig grad. I forhold til dette område foregår der således ikke en speciel organisering af undervisning, da der på nuværende tidspunkt ikke er brug for det.

Alle elever kommer til samtale og test, inden de starter på skolen. I den forbindelse vil vi umiddelbart kunne identificere de elever, der har udfordringer.

kostskolen

Kostskolen

Elevens faglige standpunkt og generelle udbytte af undervisningen Kostskolen

Samarbejde mellem lærer, elev og pædagoger

Fokuspunkt

Der er fokus på samarbejdet mellem elev, lærer og pædagog i bestræbelserne på at skabe det rette miljø for, at den enkelte elev kan udnytte sit potentiale.

Status

Samarbejdet fungerer godt – fx i via velstruktureret samarbejde mellem lærere og pædagoger.

Der udarbejdes KIS-planer, hvor målsætninger for den enkelte elev fastsættes af både lærere og pædagoger – enkeltvist og i samarbejde.

Mål for evalueringsområde

At samarbejdet på dette områder fortsætter.

Handleplan for evalueringsområde

Udarbejdelse af 2 årlige ICS-rapporter – både skoledel og fritidsdel

2 årlige statusmøder med alle relevante deltagere (fx kommune, forældre, elev, pædagoger)

Løbende elevsamtaler mellem lærere, pædagoger og elever

Relationsarbejde – pædagoger er med i skoledel og lærere er med i fritidsdel

Næste evaluering

Foråret 2024

Elevens faglige standpunkt og generelle udbytte af undervisningen Kostskolen

At tage hånd om den enkelte elev

Fokuspunkt

Der er fokus på den enkelte elev og den enkelte elevs udviklingspotentiale både fagligt, socialt og personligt.

Status

Gennem det daglige samarbejde fx i form af KIS-planer arbejdes der fokuseret på ”at tage hånd om den enkelte elev”.

Tilsynsrapporten

Den enkelte elevs handleplan fra kommunen

Mål og delmål, der bliver lavet med eleven

Mål for evalueringsområde

At vi også fremover tager ”hånd om den enkelte elev”.

Handleplan for evalueringsområde

Fortsat guide den enkelte elev i deres daglige virke

Fortsat sætte forløb i gang efter behov – fx PPR, psykolog, psykiatri, tandlæge- og læbebesøg

TUBA

Næste evaluering

Foråret 2024

Undervisningens mål, tilrettelæggelse og gennemførelse Kostskolen

Prøveforberedende undervisning

Fokuspunkt

Fokuspunktet er, at undervisningen er/skal være prøveforberedende.

Status

Status er, at der er sikkerhed i forhold til, at undervisningen er prøveforberedende til FP9 og FP10.

Mål for evalueringsområde

Målet er fortsat, at fagpersoner er bevidste om indholdet i Fælles Mål og prøvebekendtgørelser, når der indtræffer ændringer.

Handleplan for evalueringsområde

Ud fra Fælles Mål og kostskolens egne målsætninger i forhold til at være FP9- og FP10-forberedende planlægges opnåelse og bevidstgørelse af elevernes kompetencer inden for de faglige, personlige og sociale områder.

Denne viden bevares via fortsat samarbejde mellem elever, lærere, pædagoger og andre relevante samarbejdspartnere.

Næste evaluering

Efterår 2024

Undervisningens mål, tilrettelæggelse og gennemførelse Kostskolen

Undervisning med struktur og genkendelighed

Fokuspunkt

At sikre eleverne en hverdag, der både bærer tydeligt præg af struktur, forudsigelighed og kontinuitet.

Status

Eleverne møder en hverdag med både kontinuitet og afveksling.

Mål for evalueringsområde

Målet er, at eleverne oplever at have en tryg skolebase, som sikrer deres læring og skolemæssige kompetencer.

Målet er, at eleverne ud over den trygge base også oplever, at undervisningsrummet er et sted med afveksling, variation og alsidighed

Handleplan for evalueringsområde

Det undersøges kontinuerligt, hvordan skolen sikrer, at elever, lærere og pædagoger oplever tryghed og alsidighed, fx via MUS og div. evalueringssamtaler med elever.

Næste evaluering

Efterår 2024

Frihed og folkestyre kostskolen

Kendskab til det formelle demokrati og mulighederne for politisk indflydelse

Fokuspunkt

Elever har kendskab til det formelle demokrati på flere niveauer og har beskæftiget sig med mulighederne for politisk indflydelse og politisk meningsdannelse

Status

Der er til stadighed fokus på, hvordan man som skole kan styrke elevernes mulighed for at indgå i et samfund på demokratisk vis.

Mål for evalueringsområde

Kendskab til det danske demokrati og dets udfordringer.

Handleplan for evalueringsområde

Det bestræbes at alle elever besøger en demokratisk institution - byråd eller folketing.

Alle eleverne bliver undervist i forskellige demokratiformer, den parlamentariske styringskæde, Grundloven og dens tilblivelse, kildekritik.

Næste evaluering

Efteråret 2024

Frihed og folkestyre kostskolen

Den demokratiske samtale

Fokuspunkt

Udgangspunktet for demokratiet er samtalen og anerkendelse og respekten for andre synspunkter - der er i den forbindelse fokus på elevens personlige kompetence i form af evnen til at samtale, argumentere og respektere.

Status

Der er til stadighed fokus på, hvordan STUK kan styrke elevernes personlige kompetencer på dette område.

Mål for evalueringsområde

Målet er at give eleverne en viden om, at demokrati OGSÅ handler om den daglige samtale og det daglige samarbejde.

Handleplan for evalueringsområde

Der er fokus på gode samarbejdsrelationer, den respektfulde samtale. Dette er primært knyttet til den daglige undervisning og i arbejdet på at sikre et godt undervisningsmiljø.

Næste evaluering

Foråret 2024

Frihed og folkestyre kostskolen

Køn og ligestilling

Fokuspunkt

Hvordan vil vi sikre, at eleverne får viden om og forholder sig til ”køn og ligestillling”.

Status

Vi undersøger eksisterende praksis.

Mål for evalueringsområde

At skolen er bevidste om, hvordan der undervises i køn og ligestilling.

Handleplan for evalueringsområde

Inddragelse af relevante teams.

Næste evaluering

Foråret 2024

Frihed og folkestyre - kostskolen

Menneskerettigheder

Fokuspunkt

Eleverne skal have kendskab til grundlæggende menneskerettigheder

Status

Der arbejdes med at sikre, at den enkelte elevs viden om menneskerettigheder, som de bl.a. kommer til udtryk i erklæringer, konventioner, styrkes og forbedres.

Mål for evalueringsområde

Kontinuerlig evaluering af forløbene.

Handleplan for evalueringsområde

Årsplanerne gennemses og evaluering i relevante sammenhænge.

Næste evaluering

Foråret 2024

Elevens videre forløb i uddannelsessystemet kostskolen

Samarbejde med UU

Fokuspunkt

Overordnet er det vigtigt at have fokus på samarbejdet med UU og UU-vejlederne. Dette har vi bl.a. ved at have ansat en lærer til at følge op på aftaler mellem den enkelte elev og UU - herunder brobygning og praktikaftaler.

Eleverne deltager i introuger på 8. årg. og brobygning på 10. årg.

Vi deltager i UU’s kursustilbud for så vidt det er relevant, og 9 og 10. årg. deltager i den årlige uddannelsesmesse.

Status

Forløbene bliver allerede evalueret hvert år.

UU har samtaler med elever – UU-vejleder har et samarbejde med den interne vejleder

Mål for evalueringsområde

At eleverne opnår øget bevidsthed om fremtidigt uddannelsesvalg.

Sikre at eleven får den rette uddannelseshjælp

Handleplan for evalueringsområde

Der evalueres fortsat når eleverne har været på et forløb.

Næste evaluering

Foråret 2024

Elevens videre forløb i uddannelsessystemet kostskolen

Intern undervisning/vejledning vedr. muligheder

Fokuspunkt

Der udarbejdes en plan for den enkelte elevs valg af videregående uddannelse.

Status

Intern vejleder har som opgave at varetage denne opgave.

Med udgangspunkt i platformen MinUddannelse vejledes eleverne med henblik på at skabe klarhed over, hvilke muligheder de har.

Eleverne udfylder deres portfolio på MinUddannelse

Mål for evalueringsområde

At planen kan anvendes af den enkelte elev i forhold til at bevidstgøre om valg af videre uddannelse.

Handleplan for evalueringsområde

Der udarbejdes en handlingsplan i samarbejde med den interne vejleder.

At lærerne fortsat er bevidste om, hvilke materialer, der findes på området og hvilke retningslinjer, der skal følges/overholdes.

Næste evaluering

Efteråret 2024

Elevens alsidige personlige dannelse kostskolen

Elevernes almene dannelse

Fokuspunkt

Den almene er en væsentlig del af hele kostskolens virke – både i skoledelen og i fritidsdelen.

Status

Der er tale med en konstant bevidsthed, som fagpersonalet arbejder med i dagligdagen gennem møder, samtaler, opsætning af mål og del-mål

Mål for evalueringsområde

Implementering af FIT

Handleplan for evalueringsområde

Yderligere uddannelse inden for området.

Den allerede eksisterende ekspertise spredes ud til relevant personale

Næste evaluering

Efteråret 2024

10. Klasse Kostskolen

Udvikling og evaluering af 10. klasse, som ”begyndelsen på en ny ungdomsuddannelse

Fokuspunkt

10.årg. tager udgangspunkt i ideen ”Klar, parat, start”.

Tilegnelse af faglige, sociale og personlige kompetencer.

Mål for evalueringsområde

At sikre, at alle elever på 10.årg. på Kostskolen bliver bevidste om og i stand til at gennemføre et videre uddannelsesforløb.

At enkelte elever fortsætter på vores 2-årige STX

Handleplan for evalueringsområde

Forberede eleverne på FP 10

Besøg på uddannelsesinstitutioner, virksomheder mm.

Med udgangspunkt i erfaringer fra eksisterende kostskoleelever på STX, udarbejdes der individuelle handleplaner i forhold til overgang mellem kostskole og STX

Se fokuspunkt vedr. UU-samarbejdet

Næste evaluering

Foråret 2024

Kvalitetssikring af undervisning kostskolen

Den enkelte lærer

Fokuspunkt

Der er fokus på den enkelte lærers evaluering af egen undervisning.

Efteruddannelsesstrategi med det formål at styrke og målrette Kostskolens efteruddannelse.

Status

Brugen af evaluering styrkes og forbedres.

Mål for evalueringsområde

Bedre undervisning

Mere fokus på strategisk brug af efteruddannelse

Handleplan for evalueringsområde

Undersøgelse af, hvordan den enkelte lærere evaluere bedst.

Udarbejdelse af efteruddannelsesstrategi.

Næste evaluering

Forår 2024

Kvalitetssikring af undervisning kostskolen

Lærersamarbejde

Fokuspunkt

Fokus på samarbejde med henblik på at hjælpe og løfte den enkelte elev

Status

Der er mulighed for at styrke samarbejdet mellem lærere og pædagoger.

Mål for evalueringsområde

Fortsat at styrke samarbejdet – både lærere – lærere og lærere - pædagoger

Handleplan for evalueringsområde

Fokus på KIS-planer.

Fokus på den interne kommunikation for at få et tættere samarbejde. Pædagoger deltager i skolen og lærerne i fritiden

Implementering af FIT

Etablering af muligheder for fag-faglig sparring

Næste evaluering

Foråret 2024

Kvalitetssikring af undervisning kostskolen

Lærer – Ledelse

Fokuspunkt

Der er fokus på ledelsens overordnede pædagogiske ansvar

Status

Ledelsen er en naturlig del af de daglige pædagogiske og didaktiske diskussioner og overvejelser

Mål for evalueringsområde

Der er yderligere fokus på, at ledelsen kender til hverdagens pædagogiske og didaktiske udfordringer og at ledelsen i samarbejde med lærerne får opstillet og implementeret overordnede pædagogiske pejlemærker.

Større tydelighed i forhold til den fremtidige pædagogiske udvikling.

Handleplan for evalueringsområde

Hvert andet år observerer ledelsen en eller flere undervisningstimer ved den enkelte lærer.

Ledelsen deltager aktivt i den daglige undervisning, i kortere projektperioder eller lignende.

Gennem den årlige MUS vil der hvert år være fokus på den enkelte lærers kompetencer - både hvad angår det rent undervisningsmæssige og hvad angår andre ting, der med stor relevant kan anvendes i dagligdagen på STUK.

Næste evaluering

Foråret 2024

Specialundervisning Kostskolens x klasse

Særlige undervisningstilbud

Fokuspunkt

Fokuspunktet er at danne og uddanne den enkelte elev og eleverne indbyrdes ud fra nærmeste udviklings zone.

Status

Status er at det forsat sikres, at undervisningen reelt er tilpasset den enkelte elev og klassefællesskabets nærmeste udviklings zone, der konstant er i bevægelse.  

Mål for evalueringsområde

Målet er forsat at styrke det tætte samarbejde med fagpersonerne fra kostskolens andre stamhold (klasser) i at få flest mulige elever fra det særlige undervisningstilbud til at trives i den almene undervisningstilbud.

Handleplan for evalueringsområde

Fag-faglig sparring mellem lærere og pædagoger.

Fast punkt til LM, hvor den enkelte elev i det særlige undervisningstilbud bliver drøftet og derfra tages individuelle tiltag.

Brug af eksterne fagpersoners ekspertise – fx PPR, skolens psykologer, sagsbehandler og ungdomspsykiatrien

2 årlige ICS udarbejdelser med efterfølgende statusmøder, hvor elevens netværk og fagpersoner deltager sammen med eleven.

Næste evaluering

Efteråret 2024

Specialundervisning kostskolen

SPS elever

Fokuspunkt

Fokuspunktet er at undervisningen tilpasses SPS elevens udviklingstrin, gennem tæt pædagogisk og undervisningsmæssigt guidning, med henblik på de rette uddannelses muligheder – spænder fra STU –  EUX og gymnasial ungdomsuddannelse.

Status

Status er at det forsat sikres, at SPS eleven støttes og undervises i at færdiggøre sit grundskoleforløb med et afgangsbevis eller FP9/FP10 – at højne elevens livsduelighed

Mål for evalueringsområde

Målet er at fortsætte det tætte samarbejde mellem PPR, forældre, sagsbehandler, lærerne og kontaktpædagogen, for at sikre det rette skoletilbud til SPS eleven og dermed sikre positiv udvikling for eleven.

Handleplan for evalueringsområde

Fag-faglig sparring mellem lærere og pædagoger.

Fast punkt til LM, hvor SPS elevens skolegang og trivsel bliver italesat.

Møder med PPR og udarbejdelse af PPV

Tæt samarbejde med kostskolens special uddannet lærer og PPR

Rapport udarbejdes af kostskolens special lærer, hvor støttebehovet for SPS eleven fremgår.

Konkrete aftaler vedr. en til en undervisning for SPS eleven.

Brug af andre eksterne fagpersoners ekspertise.

2 årlige ICS udarbejdelser med efterfølgende statusmøder, hvor SPS elevens netværk og fagpersoner deltager sammen med eleven.

Næste evaluering

Efteråret 2024

Elevens alsidige personlige dannelse kostskolen

Elevens digitale dannelse

Fokuspunkt

Der er fokus på at operationalisere begrebet med henblik på at fastsætte målbare størrelser for hvordan målsætningen kan implementeres på STUK.

Status

Der skal skabes klarhed.

Mål for evalueringsområde

Alle ansatte på Overbygning er bevidste om, hvordan skolen som helhed og den enkelte lærer i deres respektive fag kan være med til at sikre målsætningen.

Handleplan for evalueringsområde

Fokus på området i forbindelse med fx fællesmøder, diverse teammøder med henblik på at få formuleret hvordan vi arbejder med den digitale dannelse.

Næste evaluering

Efterår 2024

Elevens alsidige personlige dannelse kostskolen

Elevens udvikling af sociale og personlige kompetencer

Fokuspunkt

Det er en del af Kostskolens kerneopgave, at der arbejdes med elevernes sociale og personlige kompetencer

Status

Det er det arbejde vi allerede udfører i døgnets 24 timer.

Vi betragter det som vores ”spidskompetence” men er velvidende om, at det hele tiden fordrer udvikling og yderligere uddannelse

Mål for evalueringsområde

Implementering af FIT

Handleplan for evalueringsområde

Etablering af yderligere supervision

Yderligere uddannelse af personale

Anvendelse af allerede eksisterende ressourcer på området i forbindelse med møder, sparring, samtaler mm

Næste evaluering

Foråret 2024

Samlet vurdering og handlingsplan for STUK Grundskole og Kostskole

Download samlet selvevaluering og årshjul

Gymnasie og 10.klasse

2.årig STX

Evaluering

Summativ evaluering

Der gives standpunktskarakter to gange i løbet af året (typisk i november og februar), dertil kommer årskarakter ved årets afslutning. I forbindelse med afgivelse af standpunktskarakter mødes lærerne for at diskutere evt. udfordringer.

På UVM’s hjemmeside kan man finde officielle data vedr. karaktergennemsnit, overgangsfrekvens, elevtrivsel og frafaldstal.

Formativ evaluering

De to teams for hhv. 1. og 2. årg. arbejder målrettet med den formative evaluering, således at den enkeltes elev undervejs får hjælp til at forbedre sine faglige, sociale og personlige kompetencer. Hvert kvartal mødes relevante lærere for at evaluere elevernes faglige, sociale og personlige niveau.

Kvalitetssystemt og Evalueringsniveauer

Download planen for Kvalitetssystemt og Evalueringsniveauer

FOKUSPUNKTER OG HANDLEPLANER

Fokus 2022-2023 – Den generelle trivsel

Formål: Den generelle trivsel på STX – herunder speciel fokus på den del af elever, der bor på kostgymnasiet.

Ser nærmere her

Fokuspunkt 2022-2023 – Faglig, social og personlig trivsel på kollegiet

Formål: At skabe en kollegiekultur

Ser nærmere her

AFSLUTTET FOKUSPUNKTER

Fokuspunkt 2021-2022 – SPS-støtte

Formål: Antallet er kollegianere er stigende og dermed er der også flere ”sårbare” elever, som STUK skal tage hånd om – både personligt, socialt og fagligt.

Ser nærmere her

 

Fokuspunkt 2020-2021: Overgang fra 10. årg. til gymnasiet.

Formål: Intern brobygning med fokus på at give eleverne på STUK Grundskole en viden om STUKs gymnasieafdeling – både fagligt og socialt.

Ser nærmere her

Fokuspunkt 2019-2020 - Fremme af elevernes uddannelses- og karrierefleksioner

Formål: At fremme generelle studiekompetencer og studiemotivation gennem fortløbende samtaler med eleverne efter behov. Herunder samtaler om uddannelses- og karriereplaner med udgangspunkt i Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside UddannelsesGuiden.

Ser nærmere her

Kvalitets udviklingssystem

KVALITETSUDVIKLINGSSYSTEM INDSATSOMRÅDER FOR STUK

Kvalitetssystemet for gymnasieafdelingen på STUK er udarbejdet, således at det dækker kravene i lovgivningen, der findes beskrevet i §71 i: ”Lov om de gymnasiale uddannelser” og i §19 og hele kapitel 10 i: ” Bekendtgørelse om de gymnasiale uddannelser”.

Kvalitetssystemet på STUK skal gennem evalueringer, resultatvurderinger og handleplaner dække de nationale mål for uddannelserne som anført i lovgivningen, men naturligvis skal det i høj grad fokusere på STUKs kerneværdier. Formålet med kvalitetssystemet er i høj grad at sikre og udvikle STUK værdigrundlag.

Som det klart fremgår af STUKs værdigrundlag og de fremhævede værdier, lægger STUK både vægt på at optimere faglighed/kundskaber for den enkelte elev, garantere et godt trivselsmiljø og udvikle ansvarlige samfundsborgere i et frit demokrati.

På STUK arbejder vi målrettet med kvaliteten af vores gymnasietilbud gennem en veludviklet evalueringspraksis. STUK er i forhold til gymnasiet en lille skole med ca. 100 elever. STUKs evalueringspraksis er dermed baseret på en kultur, hvor der er fokus på den tætte relation mellem lærer og elev (alle kender alle). Praksis er opsummeret i denne selvevalueringsplan som revideres årligt.

Planen indeholder:

Beskrivelser af tre evalueringsniveauer, der fokuserer på den daglige praksis.
fokuspunkter, hvortil der udarbejdes mål, handle og opfølgningsplaner.  

EVALUERINGSNIVEAUER

1. SKOLE

Skolen foretager løbende evalueringer af dagligdagens aktiviteter fx:

skolearrangementer, fællestimer, studieture
undervisningens struktur
årlige indsatsområder
trivsel blandt eleverne

Evalueringerne drøftes løbende i relevante fora – det kan være i bestyrelsen, ledelsesmøder, lærerforsamlingsmøder, teams, elevråd.

2. UNDERVISNINGS

Lærerne foretager løbende evaluering af undervisningen, både den enkeltfaglige og den tværfaglige undervisning. Evalueringen foregår enten via elevernes mundtlige eller skriftlige tilbagemelding. På hvert undervisningshold evalueres der mindst en gang om året – dog typisk lidt oftere. Undervisningsevalueringen sker typisk ved afslutning af et forløb og i slutningen af et undervisningsår. Afhængigt at indholdet for den årlige medarbejderudviklingssamtale (MUS), kan der også forekomme en undervisningsevaluering i forbindelse med denne.

3. ELEV

Det er absolut en væsentlig del af skolens profil og skolens kultur, at der er en tæt relation mellem lærere og elever. I de to teams og på lærerforsamlingsmøder bliver er der dermed fokus på den enkelte elev.

Elevernes faglige progression bliver løbende evalueret og støttet på to måder: