Selvevaluering

Studenterkurset og Kostskolen i Sønderjylland har valgt selvevalueringsmodellen, ud fra et ønske om at bruge selvevalueringen som en del af en pædagogisk udviklingsstrategi.

Der er nedsat en styregruppe bestående af Jette Jeppesen, Kerstin Wolf og Morten Hansen Thorndal, der er valgt til at varetage selvevalueringen.

Udgangspunktet for skolens selvevaluering er den godkendte model, der er udarbejdet af Danmarks Privatskoleforening med tilhørende evalueringsvejledning og værktøj.

Skolens Profil

Grundskolen og 10.klasse

Værdigrundlag

På STUK tænkes vejen fra elev til studerende helt fra 4. klasse til studenterhuen. Vi ved altså, at eleverne tilbringer mange vigtige år hos os, og derfor skal STUK være et fagligt solidt tilbud, men også et sted, der vægter et rart læringsmiljø.

De kommende generationer bliver ældre og ældre, og derfor skal de også forberedes på et langt og godt liv. Vi mener derfor, at vores elever skal føle sig udfordret fagligt, men også lære at indgå i sociale sammenhænge, så de kan løse alle de forskellige opgaver, som de kommer til at stå over for. Ydermere bruger vi tid på den almene dannelse i dagligdagens undervisning. Vi har fokus på, vigtigheden af en tryg og struktureret hverdag, når man skal vokse både fagligt og socialt.

Skolens samlede elevantal: 245

Skolens antal lærere: 47

Undervisning på følgende klassetrin: 4.-10. klasse

Prøver i 9.klasse: Skolen følger FP 9 i alle fag.

Prøver i 10.klasse: 10.GYM følger FP 10 i hele fagrækken. 10. Cambridge tager FP10 i dansk og tysk - derudover følgende fag efter Cambridge IGCSE: English, Global Perspective, Mathematics, Science, History.

Slutmål: Der arbejdes efter de UVM´s slutmål suppleret med ekstra gymnasieforberedende mål i udvalgte fag.

Handleplan: Skolens profil evalueres hvert år i maj/juni (dog med undtagelse af elevtal, der evalueres d. 5/9 hvert år)

Elevens faglige standpunkt og generelle udbytte af undervisningen Grundskolen

Samarbejde mellem lærer, elev og forældre

Fokuspunkt

Der er fokus på samarbejdet mellem elev, lærer og forældre i bestræbelserne på at skabe det rette miljø for, at den enkelte elev kan udnytte sit potentiale.

Status

Der afholdes en forældreaften (august) og to skole-hjem-samtaler (efterår og forår). Herudover gennemføres der løbende andre af arrangementer, som forældre kan deltage i.

Mht. lektielæsning forsøger vi at forventningsafstemme hhv. lærerens, forældrenes og elevens rolle.

Mål

Forældresamarbejdet ønskes styrket for så vidt angår forældrenes tilknytning til STUK som skole.

Handleplan

Der gennemføres flere arrangementer, hvor forældre involveres i skolelivet fx flere aftensarrangementer, Stafet for Livet.

Næste evaluering

Efterår 2020

Elevens faglige standpunkt og generelle udbytte af undervisningen Grundskolen

Den enkelte elevs udviklingspotentiale

Fokuspunkt

Der er fokus på den enkelte elev og den enkelte elevs udviklingspotentiale både fagligt, socialt og personligt.

Status

Den enkelte elev udvikles fagligt, socialt og personligt, men der skal fortsat skabes yderligere klarhed.

Mål for evalueringsområde

At der skabes klarhed og bevidsthed om, hvordan vi arbejder med den enkelte elevs udvikling i forhold bl.a. ansvarsbevidsthed

Handleplan for evalueringsområde

Selvevalueringsgruppen udarbejder diskussionspunkter til fag- og årgangsteam vedr. hvordan vi på STUK arbejder med den enkelte elevs udvikling.

Næste evaluering

Foråret 2021

Undervisningens mål, tilrettelæggelse og gennemførelse Grundskolen

Gymnasieforberedende undervisning – hvordan (generelt og fagligt)

Fokuspunkt

Fokuspunktet er at undervisningen er/skal være gymnasieforberedende.

Status

Status er at der kan være usikkerhed i forhold til om undervisningen reelt er gymnasieforberedende.

Mål for evalueringsområde

Målet er at der skal skabes klarhed/italesættelse af den gymnasieforberedende undervisning.

Handleplan for evalueringsområde

Fag-faglig sparring mellem lærere på STX og Grundskole.

Intern brobygning på 8 og 9 årg.

Bevidstgørelse om metoder på Grundskole

Undersøgelse af kundskaber og færdigheder hos grundskoleelever, der fortsætter på STX

Næste evaluering

Foråret 2021

Undervisningens mål, tilrettelæggelse og gennemførels Grundskolen

Afvekslende undervisning

Fokuspunkt

At sikre eleverne en afvekslende skoledag

Status

Gennem forskellige aktiviteter i timerne møder eleverne en afvekslende hverdag.

Mål for evalueringsområde

Målet er, at der skabes klarhed over, hvordan undervisningen og hverdagen afveksles, og hvordan eleverne oplever dette.

Handleplan for evalueringsområde

Der iværksættes en undersøgelse blandt eleverne, der skal konkretisere, hvilken afveksling de oplever, og hvilken effekt det har på dem, deres læring og deres skoleglæde.

Næste evaluering

Efterår 2020

Frihed og folkestyre Grundskolen

Kendskab til det formelle demokrati og mulighederne for politisk indflydelse 

Fokuspunkt

Elever har kendskab til det formelle demokrati på flere niveauer og har beskæftiget sig med mulighederne for politisk indflydelse og politisk meningsdannelse.

Status

Der er til stadighed fokus på, hvordan man som skole kan styrke elevernes mulighed for at indgå i et samfund på demokratisk vis.

Mål for evalueringsområde

Kendskab til det danske demokrati og dets udfordringer.

Handleplan for evalueringsområde

Det bestræbes at alle elever besøger en demokratisk institution - byråd eller folketing.

Eleverne deltager for så vidt muligt i SKOLEVALG

Alle eleverne bliver undervist i forskellige demokratiformer, den parlamentariske styringskæde, Grundloven og dens tilblivelse, kildekritik.

Etablering af elevråd

Næste evaluering

Efteråret 2020

Frihed og folkestyre Grundskolen

Den demokratiske samtale

Fokuspunkt

Udgangspunktet for demokratiet er samtalen og anerkendelse og respekten for andre synspunkter - der er i den forbindelse fokus på elevens personlige kompetence i form af evnen til at samtale, argumentere og respektere.

Status

Der er til stadighed fokus på, hvordan STUK kan styrke elevernes personlige kompetencer på dette område.

Mål for evalueringsområde

Målet er at give eleverne en viden om, at demokrati OGSÅ handler om den daglige samtale og det daglige samarbejde.

Handleplan for evalueringsområde

Der er fokus på gode samarbejdsrelationer, den respektfulde samtale. Dette er primært knyttet til den daglige undervisning og i arbejdet på at sikre et godt undervisningsmiljø.

Elevundersøgelse om den ligeværdige samtale.

Næste evaluering

Foråret 2021

Frihed og folkestyre Grundskolen

Køn og ligestilling

Fokuspunkt

Hvordan vil vi sikre, at eleverne får viden om og forholder sig til ”køn og ligestillling”.

Status

Vi undersøger eksisterende praksis.

Mål for evalueringsområde

At skolen er bevidste om, hvordan der undervises i ”køn og ligestilling”.

Handleplan for evalueringsområde

Inddragelse af relevante teams.

Næste evaluering

Foråret 2021

Frihed og folkestyre Grundskole

Menneskerettigheder

Fokuspunkt

Eleverne skal have kendskab til grundlæggende menneskerettigheder

Status

Emnet ”Menneskerettigheder” er omdrejningspunktet for et internt forløb i samfundsfag og historie på 9. årg. Her fokuseres der på menneskerettighedernes tilblivelse, opretholdelse og overtrædelser.

Mål for evalueringsområde

Kontinuerlig evaluering af forløbet.

Handleplan for evalueringsområde

Forløbet forberedes, gennemføres og evalueres i relevante teams.

Næste evaluering

Foråret 2020

Elevens videre forløb i uddannelsessystemet grundskolen

Samarbejde med UU

Fokuspunkt

Eleverne er bevidste om processer i forhold til uddannelsesvalg og optagelse herpå.

Status

Vi følger eksisterende lovgivning på området

Eleverne deltager i introuger på 8. årg. og brobygning på 10. årg. Samtidig deltager vi i UU’s kursustilbud for så vidt det er relevant, og 9. og 10. årg. deltager i den årlige uddannelsesmesse.

UU involveres ved elever på et karaktergennemsnit på under 5 – bl.a. i forbindelse med skole-hjem-samtaler.

Mål for evalueringsområde

At eleverne opnår øget bevidsthed om fremtidigt uddannelsesvalg og hvad der kræves for at opnå dette.

Handleplan for evalueringsområde

Vi efterlever allerede eksisterende planer

Næste evaluering

Foråret 2021

Elevens videre forløb i uddannelsessystemet grundskolen

Intern undervisning/vejledning vedr. muligheder

Fokuspunkt

Der udarbejdes en plan for undervisningen i diverse uddannelsesvalg. Denne undervisning varetages internt.

Status

Med udgangspunkt i platformen MinUddannelse vejledes eleverne med henblik på at skabe klarhed over, hvilke muligheder de har.

Eleverne udfylder deres portfolio på MinUddannelse

Mål for evalueringsområde

At den interne undervisning fungerer optimalt, så alle elever får den samme tilstrækkelige information i forhold til at vælge uddannelse.

Handleplan for evalueringsområde

At lærerne fortsat er bevidste om, hvilke materialer, der findes på området og hvilke retningslinjer, der skal følges/overholdes.

Næste evaluering

Efteråret 2020

Elevens videre forløb i uddannelsessystemet grundskolen

Intern brobygning

Fokuspunkt

Der er fokus på vores interne brobygning. Da vi er en gymnasieforberedende skole, afholdes der på 9 årg. et internt brobygningsforløb, hvor gymnasielærer tilknyttes enkelte klasser i enkelte moduler. På 10. årg. et forløb, hvor eleverne i samarbejde med vores 1. årg. STX-elever får en fornemmelse af det 2. årige STX.

Status

Begge forløb kan optimeres. Der er stor fokus på, hvordan vi gør det bedre - også i forhold til at der bør bruges lidt mere ressourcer på specielt forløbet på 9. årg.

Mål for evalueringsområde

Målet er øget bevidsthed om mulighederne ved den 2. årige STX på STUK og et øget samarbejde på tværs af afdelinger.

Handleplan for evalueringsområde

Alle tiltag evalueres løbende. Opsamling primo 2019 med henblik på at lave en detaljeret handlingsplan for den interne brobygning

Næste evaluering

Foråret 2020

Elevens faglige standpunkt og generelle udbytte af undervisningen Kostskolen

Samarbejde mellem lærer, elev og pædagoger

Fokuspunkt

Der er fokus på samarbejdet mellem elev, lærer og pædagog i bestræbelserne på at skabe det rette miljø for, at den enkelte elev kan udnytte sit potentiale.

Status

Samarbejdet fungerer godt – fx i via velstruktureret samarbejde mellem lærere og pædagoger.

Der udarbejdes KIS-planer, hvor målsætninger for den enkelte elev fastsættes af både lærere og pædagoger – enkeltvist og i samarbejde.

Mål

At samarbejdet på dette områder fortsætter.

Næste evaluering

Forår 2021

Elevens faglige standpunkt og generelle udbytte af undervisningen Kostskolen

At tage hånd om den enkelte elev

Fokuspunkt

Der er fokus på den enkelte elev og den enkelte elevs udviklingspotentiale både fagligt, socialt og personligt.

Status

Gennem det daglige samarbejde fx i form af KIS-planer arbejdes der fokuseret på ”at tage hånd om den enkelte elev”.

Tilsynsrapporten

Mål for evalueringsområde

At vi også fremover tager ”hånd om den enkelte elev”.

Næste evaluering

Foråret 2021

Undervisningens mål, tilrettelæggelse og gennemførelse Kostskolen

Prøveforberedende undervisning

Fokuspunkt

Fokuspunktet er, at undervisningen er/skal være prøveforberedende.

Status

Status er, at der er sikkerhed i forhold til, at undervisningen er prøveforberedende til FP9 og FP10.

Mål for evalueringsområde

Målet er, at diverse fagpersoner er bevidste om indholdet i Fælles Mål og prøvebekendtgørelser, når der indtræffer ændringer.

Handleplan for evalueringsområde

Ud fra Fælles Mål og kostskolens egne målsætninger i forhold til at være FP9- og FP10-forberedende planlægges opnåelse og bevidstgørelse af elevernes kompetencer inden for de faglige, personlige og sociale områder.

Denne viden bevares via fortsat samarbejde mellem elever, lærere, pædagoger og andre relevante samarbejdspartnere.

Næste evaluering

Efterår 2020

Undervisningens mål, tilrettelæggelse og gennemførelse kostskolen

Undervisning med struktur og genkendelighed

Fokuspunkt

At sikre eleverne en hverdag, der både bærer tydeligt præg af struktur, forudsigelighed og kontinuitet.

Status

Eleverne møder en hverdag med både kontinuitet og afveksling.

Mål for evalueringsområde

Målet er, at eleverne oplever at have en tryg skolebase, som sikrer deres læring og skolemæssige kompetencer.

Målet er, at eleverne ud over den trygge base også oplever, at undervisningsrummet er et sted med afveksling, variation og alsidighed.

Handleplan for evalueringsområde

Der iværksættes en undersøgelse blandt elever og lærere/pædagoger, der skal konkretisere, hvordan trygheden og alsidigheden både sikres og opleves.

Næste evaluering

Efterår 2020

Frihed og folkestyre kostskolen

Kendskab til det formelle demokrati og mulighederne for politisk indflydelse

Fokuspunkt

Elever har kendskab til det formelle demokrati på flere niveauer og har beskæftiget sig med mulighederne for politisk indflydelse og politisk meningsdannelse.

Status

Der er til stadighed fokus på, hvordan man som skole kan styrke elevernes mulighed for at indgå i et samfund på demokratisk vis.

Mål for evalueringsområde

Kendskab til det danske demokrati og dets udfordringer.

Handleplan for evalueringsområde

Det bestræbes at alle elever besøger en demokratisk institution - byråd eller folketing.

Alle eleverne bliver undervist i forskellige demokratiformer, den parlamentariske styringskæde, Grundloven og dens tilblivelse, kildekritik.

Næste evaluering

Efteråret 2020

Frihed og folkestyre kostskolen

Den demokratiske samtale

Fokuspunkt

Udgangspunktet for demokratiet er samtalen og anerkendelse og respekten for andre synspunkter - der er i den forbindelse fokus på elevens personlige kompetence i form af evnen til at samtale, argumentere og respektere.

Status

Der er til stadighed fokus på, hvordan STUK kan styrke elevernes personlige kompetencer på dette område.

Mål for evalueringsområde

Målet er at give eleverne en viden om, at demokrati OGSÅ handler om den daglige samtale og det daglige samarbejde.

Handleplan for evalueringsområde

Der er fokus på gode samarbejdsrelationer, den respektfulde samtale. Dette er primært knyttet til den daglige undervisning og i arbejdet på at sikre et godt undervisningsmiljø.

Næste evaluering

Foråret 2021

Frihed og folkestyre kostskolen

Køn og ligestilling

Fokuspunkt

Hvordan vil vi sikre, at eleverne får viden om og forholder sig til ”køn og ligestillling”.

Status

Vi undersøger eksisterende praksis.

Mål for evalueringsområde

At skolen er bevidste om, hvordan der undervises i køn og ligestilling.

Handleplan for evalueringsområde

Inddragelse af relevante teams.

Næste evaluering

Foråret 2021

Frihed og folkestyre kostskolen

Menneskerettigheder

Fokuspunkt

Eleverne skal have kendskab til grundlæggende menneskerettigheder

Status

Der arbejdes med at sikre, at den enkelte elevs viden om menneskerettigheder, som de bl.a. kommer til udtryk i erklæringer, konventioner, styrkes og forbedres.

Mål for evalueringsområde

Kontinuerlig evaluering af forløbene.

Handleplan for evalueringsområde

Årsplanerne gennemses og evaluering i relevante sammenhænge.

Næste evaluering

Foråret 2020

Elevens videre forløb i uddannelsessystemet kostskolen

Samarbejde med UU

Fokuspunkt

Overordnet er det vigtigt at have fokus på samarbejdet med UU og UU-vejlederne. Dette har vi bl.a. ved at have ansat en lærer til at følge op på aftaler mellem den enkelte elev og UU - herunder brobygning og praktikaftaler.

Eleverne deltager i introuger på 8. årg. og brobygning på 10. årg.

Vi deltager i UU’s kursustilbud for så vidt det er relevant, og 9 og 10. årg. deltager i den årlige uddannelsesmesse.

Status

Forløbene bliver allerede evalueret hvert år.

Mål for evalueringsområde

At eleverne opnår øget bevidsthed om fremtidigt uddannelsesvalg.

Handleplan for evalueringsområde

Der evalueres fortsat når eleverne har været på et forløb.

Næste evaluering

Foråret 2019

Elevens videre forløb i uddannelsessystemet kostskolen

Intern undervisning/vejledning vedr. muligheder

Fokuspunkt

Der udarbejdes en plan for den enkelte elevs valg af videregående uddannelse.

Status

En lærer har som opgave, at varetage denne opgave.

Mål for evalueringsområde

At planen kan anvendes af den enkelte elev i forhold til at bevidstgøre om valg af videre uddannelse.

Handleplan for evalueringsområde

Der udarbejdes en handlingsplan i samarbejde med den interne vejleder.

Næste evaluering

Efteråret 2020

Elevens alsidige personlige udvikling

Der er fokus på:

 • Elevens almene dannelse.
 • Elevens innovative dannelse.
 • Elevens digitale dannelse.
 • Elevens udvikling af personlige og sociale kompetencer.

Elevens almene dannelse

Fokuspunkt

Der er fokus på at operationalisere begrebet med henblik på at fastsætte målbare størrelser for hvordan målsætningen kan implementeres på STUK.

Resultat af evaluering

Der skal skabes klarhed.

Mål for evalueringsområde

Alle ansatte på Overbygning er bevidste om, hvordan skolen som helhed og den enkelte lærer i deres respektive fag kan være med til at sikre målsætningen.

Handleplan for evalueringsområde

Fokus på området i forbindelse med fx fællesmøder, diverse teammøder med henblik på at få formuleret hvordan vi arbejder med den almene dannelse.

Næste evaluering

Foråret 2019

Elevens innovative dannelse

Fokuspunkt

Der er fokus på at operationalisere begrebet med henblik på at fastsætte målbare størrelser for hvordan målsætningen kan implementeres på STUK

Resultat af evaluering

Der skal skabes klarhed.

Mål for evalueringsområde

Alle ansatte på Overbygning er bevidste om, hvordan skolen som helhed og den enkelte lærer i deres respektive fag kan være med til at sikre målsætningen.

Handleplan for evalueringsområde

Fokus på området i forbindelse med fx fællesmøder, diverse teammøder med henblik på at få formuleret hvordan vi arbejder med den innovative dannelse.

Næste evaluering

Foråret 2019

Elevens digitale dannelse

Fokuspunkt

Der er fokus på at operationalisere begrebet med henblik på at fastsætte målbare størrelser for hvordan målsætningen kan implementeres på STUK.

Resultat af evaluering

Der skal skabes klarhed.

Mål for evalueringsområde

Alle ansatte på Overbygning er bevidste om, hvordan skolen som helhed og den enkelte lærer i deres respektive fag kan være med til at sikre målsætningen.

Handleplan for evalueringsområde

Fokus på området i forbindelse med fx fællesmøder, diverse teammøder med henblik på at få formuleret hvordan vi arbejder med den digitale dannelse.

Næste evaluering

Foråret 2019

Elevens udvikling af personlige og sociale kompetencer

Fokuspunkt

Der er fokus på at operationalisere begrebet med henblik på at fastsætte målbare størrelser for hvordan målsætningen kan implementeres på STUK.

Resultat af evaluering

Der skal skabes klarhed.

Mål for evalueringsområde

Alle ansatte på Overbygning er bevidste om, hvordan skolen som helhed og den enkelte lærer i deres respektive fag kan være med til at sikre målsætningen.

Handleplan for evalueringsområde

Fokus på området i forbindelse med fx fællesmøder, diverse teammøder med henblik på at få formuleret hvordan vi arbejder med de sociale og personlige kompetencer.

Næste evaluering

Foråret 2019

Tilbud om undervisning i 10. klasse

I forhold til 10. klasser, er der på STUK fokus på:

 • 10. GYM på gymnasiet – hvordan integreres de i et gymnasiemiljø via intern brobygning?
 • Evaluering af prøverne – hvordan sikrer vi de gymnasieforberedende elementer?
 • Hvor mange fortsætter på STUK?

10. GYM på gymnasiet

Hvordan integreres de i et gymnasiemiljø via intern brobygning

Fokuspunkt

Der fokus på om elever på 10. årg. integreret på vores gymnasie – både fagligt og socialt

Status

Der er i skoleåret 2018-19 iværksat flere initiativer såsom

 • Introtur med 1. årg
 • O- løb
 • Temadage
 • Brobygning på 3 dage
 • Deltagelse i fester
 • 10 årg’s deltagelse i elevrådet

Mål for evalueringsområde

At elever på 10. årg. føler at de er en del af gymnasiet

Handleplan for evalueringsområde

Året evalueres af elever og lærere i foråret 2019.

Evaluering af prøverne

Hvordan sikrer vi de gymnasieforberedende elementer?

Fokuspunkt

10. årg. skal være gymnasieforberedende i forhold til at eleverne skal opnå faglige, sociale og personlige kompetencer.

Status

Der arbejdes lige nu med et nyt 10. klasses koncept, hvor ovennævnte fokuspunkt er en central del af planlægningen

Mål for evalueringsområde

At vi internt og eksternt har en skarp profil i forhold til en gymnasieforberedende 10. årg.

Handleplan for evalueringsområde

Foråret 2020

Hvor mange fortsætter på STUK?

Fokuspunkt

Så mange som muligt skal fortsætte på STUK

Status

.Igangværende

Mål for evalueringsområde

70 %

Handleplan for evalueringsområde

Med fokus på den enkelte elev evalueres der i forhold til hvorfor eller hvorfor ikke eleven fortsætter.

Foråret 2019

Specialundervisning

På STUK har vi ikke specialundervisning i "traditionel forstand". Der er ikke afsat ekstra ressourcer til specielle forløb for elever med behov herfor. Udgangspunktet er en gymnasieforberedende grundskole, hvor målgruppen er elever, der som oftest fortsætter på en ungdomsuddannelse (typisk stx, hhx, htx eller hf).

Samtidig skal det understreges, at vi i høj grad er inkluderende i den forstand, at vi på STUK  har en gruppe af elever, der har haft svært ved at falde til på en "almindelig grundskole". Der kan være tale om elever, der er blevet mobbet, elever, der har små sociale udfordringer osv. På STUK finder de den ro og tryghed, der er nødvendig for dem - dog inden for den ramme, som den daglige almindelige undervisning giver.

Dansk som andetsprog

På Overbygningen er "Dansk som 2. sprog" ikke specielt prioriteret. Pga. skolens beliggenhed er antallet af elever, der har dansk som 2. sprog ikke i sig selv en udfordring, der kan mærkes i den daglige undervisning.

På Overbygningen har vi en gruppe af elever, der kommer fra Holland og enkelte elever, der tilhører en etnisk minoritet. For alle er det kendetegnet, at deres danskkundskaber er så gode - både på skrift og i tale, at det ikke er nødvendigt at fokusere på det i nævneværdig grad. I forhold til dette område foregår der således ikke en speciel organisering af undervisning, da der på nuværende tidspunkt ikke er brug for det.

Alle elever kommer til samtale og test, inden de starter på skolen. I den forbindelse vil vi umiddelbart kunne identificere de elever, der har udfordringer.

Skolelederens kvalitetssikring og -udvikling af undervisningen

Overordnet bevidsthed om den gymnasieforberedende Overbygning betyder i praksis - fokus på faglige, personlige og sociale kompetencer.

Evalueringsmetode

Overordnet er der fokus på Overbygningen som en gymnasieforberedende overbygningsskole.

Resultat af evaluering

Den gymnasieforberedende profil kan gøres skarpere.

Mål for evalueringsområde

Alle ansatte på Overbygning er bevidste om, hvordan skolen som helhed og den enkelte lærer i deres respektive fag leverer gymnasieforberedende undervisning

Handleplan for evalueringsområde

Fokus på området i forbindelse med fællesmøder, diverse teammøder med henblik på at få formuleret hvordan vi er gymnasieforberedende.

Næste evaluering

Efteråret 2020

Den enkelte lærer

Den enkelte lærers evaluering af undervisningen.
Strategi for efteruddannelse.
Andre faglige aktiviteter -  beskikket censur, faglig udvikling.

Evalueringsmetode

Der er fokus på den enkelte lærers evaluering af egen undervisning.

Efteruddannelsesstrategi med det formål at styrke og målrette Overbygningens efteruddannelse.

Resultat af evaluering

Brugen af evaluering styrkes og forbedres.

Mere fokus på strategisk brug af efteruddannelse.

Mål for evalueringsområde

Brugen af evaluering systematiseres.

Handleplan for evalueringsområde

Fokus på hvordan evaluering af egen undervisning bør implementeres.

Udarbejdelse af efteruddannelsesstrategi.

Næste evaluering

Forår 2019

Lærersamarbejde

Lærersamarbejde med STX-lærere.
Koordinering af årsplaner? - hvordan bruges årsplanerne i forhold til at sikre udvikling og progression af elevernes faglige, personlige og sociale kompetencer.
Kollegial sparring og vidensdeling – formelt og uformelt.
Observation – internt på Overbygningen og mellem Overbygning og det 2.årige STX.

Evalueringsmetode

Fokus på samarbejde og vidensdeling.

Resultat af evaluering

Der er mulighed for at styrke samarbejdet internt på Overbygning og mellem OVB-lærere og STX-lærere

Mål for evalueringsområde

At styrke det relevante samarbejde

Handleplan for evalueringsområde

I forbindelse med udarbejdelse af arbejdsplaner overvejes hvert år muligheden for et samarbejde mellem OVB-lærere og STX-lærere.

Brugen af årsplaner diskuteres i de enkelte årgangsteam

Der er etableret en DropBox, hvor lærere har mulighed for at uploade relevant materiale

Der er etableret fagteam og årgangsteam med henblik på sparring og videndeling. Ledelsen bestræber sig på at deltage i nogle af disse møder med henblik på at diskutere mere overordnede tiltag.

I forbindelse med udarbejdelse af arbejdsplaner for den enkelte lærer, bliver ønsker, behov og mulige ressourcer overvejet i forhold til samarbejdet baseret på observation.

Næste evaluering

Foråret 2019

Lærer - ledelse

Ledelsesmæssig opmærksomhed på lærernes pædagogiske arbejde.
Overblik over hvor den enkelte lærer har sine kompetence

Evalueringsmetode

Der er fokus på ledelsens overordnede pædagogiske ansvar.

Resultat af evaluering

Større tydelighed i forhold til den fremtidige pædagogiske udvikling.

Mål for evalueringsområde

Der er fokus på, at ledelsen kender til hverdagens pædagogiske og didaktiske udfordringer og at ledelsen i samarbejde med lærerne får opstillet og implementeret overordnede pædagogiske pejlemærker.

Handleplan for evalueringsområde

Hvert andet år observerer ledelsen en eller flere undervisningstimer ved den enkelte lærer.

Ledelsen deltager aktivt i den daglige undervisning, i kortere projektperioder eller lignende

Gennem den årlige MUS vil der hvert år være fokus på den enkelte lærers kompetencer - både hvad angår det rent undervisningsmæssige og hvad angår andre ting, der med stor relevant kan anvendes i dagligdagen på STUK.

Næste evaluering

Efteråret 2019

Evaluering

Karaktergennemsnit og løfteevne.
Løbende test og opfølgning.
Arbejde med skolens sociale klima.

Evalueringsmetode

Der er fokus på karaktergennemsnit og løfteevne på Overbygningen.

Der er fokus på den enkelte elevs trivsel.

Resultat af evaluering

Resultaterne vurderes hvert år, og der handles derefter.

Mål for evalueringsområde

Målet er at eleverne er trygge og klarer sig godt.

Handleplan for evalueringsområde

Der handles på baggrund af de konkrete tal/målinger.

Næste evaluering

Løbende (efteråret 2019)

Samlet vurdering og handlingsplan

Årshjul - 2019-2020

Seneste nyt

STUK får ny hjemmeside

STUK har fået en ny og forbedret hjemmeside.